Polski przek�ad Trzeciego Testamentu
(coto jest Trzeci Testament)

 
 

 

 
  ze wzgl�du na olbrzymi� obj�to�� tekst�w zr�d�owych, zdecydowali�my si� nie czeka� a� wszystko zostanie po prze�o�eniu na j�zyk polski w pe�ni zredagowane, ale sukcesywnie zamieszczamy przet�umaczony tekst, dostarczaj�c w ten spos�b mo�liwie niezw�ocznie pe�n� informacj�.