XIV ZADANIE MISYJNE

 
     
 

 

Rozdział 60.

Działanie w Duchu Chrystusa

Konieczne cechy, cnoty i umiejętności nowych Uczniów

1.Jakże trudne w obecnym czasie wydaje wam się torowanie drogi w celu wypełnienia waszego zadania. Lecz Ja powiadam wam, że nie jest to trudne, gdyż ludzkość jest przygotowana na to, aby przyjąć Moje Przesłanie.

2. We wszystkich czasach słabi zawodzili w obliczu walki, podczas gdy silni pokazywali, że wiara w Moje Prawo wszystko przezwycięża. Twoim przeznaczeniem, Izraelu, zawsze było objawianie światu nowych Przekazów i Objawień, z powodu, czego czasami wątpicie czy będzie wam wierzono.

3. Lecz bądźcie spokojni, weźcie ziarno, które wam powierzyłem i rozsiewajcie je, a wtedy zobaczycie jak wiele pól, które uważaliście za nieurodzajne, znajdziecie urodzajnymi, gdy zostaną one uprawione Prawdą Mojego Słowa.

4. Nie zaniedbajcie nigdy wypełnienia waszego zadania, ponieważ czujecie się niegodni. Zaprawdę powiadam wam, gdy ktoś posiada misję i zaniedba jej wypełnienia, czyni tak samo `źle, jak ten, który świadomie hańbi Prawo.

5. Nie zapominajcie, że na końcu Ojciec zażąda od was sprawozdania-zarówno z tego, co uczyniliście złego, jak również, o tym, co zaniedbaliście uczynić. Wiedzcie, że zarówno jedno, jak i drugie uchybienie dostarczy waszej duszy cierpienia.

6. Rozprzestrzeniajcie Moją Naukę, mówcie do ludzi o Moim Słowie, przekonujcie ich waszymi dziełami miłości, zapraszajcie ich do słuchania Mnie;, a kiedy przyjdą tutaj z ludzkimi rzeszami i w ich sercach zapali się światło wiary, będę nazywał ich dziećmi Nowego Narodu Izraela. (66,14-17)

7. Tych, którzy podniosą się z bagna, brudu i egoizmu do życia w posłudze dla swoich braci i czynnej miłości bliźniego, użyję jako przykładu na to, że w Mojej Nauce znajdują się Światło i Łaska do odnowy grzeszników. Ten przykład rozszerzy się na wszystkie serca.

8. Któż nie życzy sobie należenia do tych, którzy o Mnie świadczą? Lecz zaprawdę powiadam wam, jeżeli wasze postępowanie nie będzie naprawdę pochodziło z serca, nie przyniesie ono u waszych bliźnich żadnego owocu i często będziecie słyszeli, jak nazywają was obłudnikami i fałszywymi głosicielami. A Ja nie chcę żeby tak wam się działo.

9. Musicie wiedzieć, że w dzisiejszym czasie jest bardzo trudno ludzi wprowadzić w błąd. Ich duch jest obudzony, a jeżeli zabłądził w materializmie swojego istnienia, to jest wyczulony wobec każdej duchowej manifestacji. Więc jeżeli nie możecie oszukać swoich bliźnich, to czy możecie oszukać waszego Ojca?

10. Udzielcie waszej istoty na siedzibę Miłości Mistrza, abyście przebaczali swoim wrogom, tak jak On wam przebacza. Wówczas wasze serce stanie się pośród ludzi jak deska ratunku. (65,44-46)

11. Nie obawiajcie się ludzi;, gdyż zaprawdę powiadam wam: będę mówił przez wasze usta, poświadczał przez was Moje Słowo, a Jego echo dotrze aż na krańce ziemi, do wielkich, do małych, do rządzących, do naukowców i do teologów. (7,37)

12. Ponownie mówię wam, że nie wolno wam unikać konfrontacji. A więc powiedzcie waszym bliźnim z wielką naturalnością, że Pan przyszedł do was.

13. Powiedzcie im, że Ten, który umarł na krzyżu, był Jezusem-ciałem, w którym ukrywał się Chrystus, żywą Świątynią, w której mieszkało Słowo Boga;, lecz Chrystus Boska Miłość żyje i w Duchu przychodzi do swoich dzieci, aby nauczać drogi, która zaprowadzi ich do Jego Duchowego Królestwa. (88,62-63)

14. Nie obawiajcie się osądów i szyderstw sekt i konfesji. One są tymi, które chociaż mają Księgi Mądrości w swoich rękach, nie wyłożyły ich prawidłowo i dlatego nie potrafiły Mnie oczekiwać. Wy natomiast, którzy nie znaliście Przepowiedni, które mówiły o Moim Powrocie jako Ducha Świętego, czekaliście na Mnie. Teraz nastał Trzeci Czas, a ludzkość nie umiała prawidłowo zinterpretować Ewangelii.

15. Jak będziecie mogli skłonić ludzkość do osiągania duchowości, w epoce tak wielkiego zmaterializowania i duchowego chaosu?

16. Bądźcie świadomi, że wasze zadanie jest trudne, że, aby móc je wypełnić, musicie w walce być silni i cierpliwi.

17. Będziecie musieli bardzo się starać, aby skorygować fałszywą interpretację, którą nadano Mojemu Prawu, jak również niedoskonałą formę, w jakiej oddajecie Mi cześć.

18. Lecz musicie wziąć pod uwagę, że nie będziecie mogli w jednym momencie zmienić wyobrażeń i form oddawania czci, ale żeby to osiągnąć, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość i dobre czyny, a swoimi dziełami dawać przykład miłości.(226,60)

19. Tylko tym, którzy są czystego serca będzie wolno wyruszyć do krajów i narodów, aby rozprzestrzeniać Moje Przesłanie, gdyż jedynie oni będą godni, aby składać świadectwo o tym Dziele.

20. Gdy ci wysłannicy wyruszą do tych krajów, które ich oczekują, z ich serc musi być już zlikwidowany każdy religijny fanatyzm, nie może istnieć w nich nawet najmniejsze życzenie pochlebstw lub podziwu, ani, za wypełnianie dzieła miłości ich ręka nie może odważyć się na splamienie pieniędzmi tego świata..

21. Nie mają sprzedawać żadnych cudów, ani ustanawiać ceny za miłość jednych do drugich. Mają być sługami, a nie panami.

22. Nadejdzie czas, w którym zrozumiecie wielkość prawdziwej pokory, a wówczas stwierdzicie, że ten, kto potrafił być sługą, w rzeczywistości był wolny w swoim zadaniu czynienia dobra i rozprzestrzenianiu miłosierdzia, a w jego życiu towarzyszyły mu wiara, pewność i pokój. (278,11-12)

23. Powiadam wam, że będziecie czuli, kiedy wasz duch jest przygotowany do nauczania Mojej Nauki waszych bliźnich. Gdyż, będzie to wtedy, gdy wy odnajdziecie samych siebie. Wówczas będziecie całkiem jasno słyszeli Głos Sumienia. Tak długo jak to nie będzie miało u was miejsca, nie będziecie mogli Mnie prawdziwie odczuwać. (169,36)

24. Przysłuchujcie się temu Słowu z uwagą, abyście je potem wykładali i zasiewali w sercach waszych bliźnich. Nie zadawalajcie się tylko jego rozumieniem, mówcie o nim, dawajcie przykład i uczcie swoimi czynami. Bądźcie wyczuleni, abyście wiedzieli, kiedy jest dobry moment, aby mówić, a kiedy nadchodzi odpowiedni czas, w którym o Mojej Nauce powinny składać świadectwo wasze czyny.

25. Do rozprzestrzeniania Mojego Słowa daję wam jedną jedyną mowę, a tą mowa jest duchowa miłość, która będzie rozumiana przez wszystkich ludzi.

26. Jest to dla ucha i dla serca ludzi dobroczynna mowa, jaka kamień po kamieniu zburzy wierzę Babel, którą zbudowali w swoich sercach. Wtedy zakończy się Mój Sąd, gdyż wszyscy będą postrzegali się jako rodzeństwo. (238,27-28)

27. Do rozprzestrzeniania Mojego Słowa na świat wyślę was dopiero, gdy odmienicie się wewnętrznie. Gdyż dopiero, gdy uduchowienie w Uczniach będzie prawdziwe, będą potrafili przekazywać dalej tak, jak przyjęli ode Mnie.

28. Weźcie pod uwagę, że Moje Pouczenie nie ogranicza się do waszej wyobraźni i możliwości waszego pojmowania. Moja Boska Mądrość nie posiada granic. Nikt nie może twierdzić, że znał lub zrozumiał któreś z Moich Objawień, zanim Ja mu je objawiłem.

29. Podczas gdy naukowcy próbują swoją materialną wiedzą wszystko wyjaśniać, objawiłem pokornym Życie Duchowe, właściwe życie, w którym znajdują się przyczyna, podstawa i wyjaśnienie wszystkiego istniejącego.

30. Z wiedzy przekazywanej przez was, powstanie wyobrażenie, jakie uczynią sobie ludzie o Moim Dziele. Wielu z powodu braku zrozumienia będzie oceniało Moją Naukę według waszej niepokaźności, tak jak w Drugim Czasie był oceniany Jezus Chrystus według Jego skromnego wyglądu i Jego prostego stroju i ponieważ owych Dwunastu, którzy za Nim szli, byli również skromnie odziani. Lecz powiadam wam w prawdzie, że nie byli okryci łachmanami i że, tylko pogardzali ziemską próżnością, gdyż na podstawie Moich Wskazówek zrozumieli, gdzie znajdują się prawdziwe wartości duszy.

31. Powiadam wam Uczniowie, jeżeli ludzie zabiorą się do studiowania Mojego Dzieła i odszukają was i będą wypytywali, to nie ulegnijcie pokusie, aby uważać się za kogoś wyżej stojącego z powodu wiedzy, jaką odebraliście ode Mnie. Im skromniejsi okażecie się, tym bardziej będą was uważali za szlachetnych i godnych zaufania.

32. W ten sposób Światło, które likwiduje fanatyzm i uwalnia duszę będzie przenikało dalej, krok po kroku, od człowieka do człowieka. A ci, którzy nazywali się chrześcijanami, nie będąc nimi, dzięki temu Światłu będą poznawali i interpretowali prawdziwe Nauczanie Chrystusa. Gdyż da im ono wzniosłe wyobrażenie o Duchowym Życiu, o którym mówił Jezus w swoim nauczaniu.

33. Nie możecie pójść do ludzi z nieprawdziwym lub udawanym przygotowaniem;, gdyż ich dusza jest rozwinięta, a zasłona, która zakrywała im oczy już dawno opadła.

34.Przynieście im uduchowienie, proponujcie im pokój i stwarzajcie wokół siebie przyjemną i braterską atmosferę, a wówczas zobaczycie jak będą was słuchali i przyjmowali wasze słowa, w których będą leżały Moja Inspiracja i Moja Siła.

35. Jeżeli głosicie i nauczacie pokoju, to musicie sami być ustępliwi;, jeżeli będziecie mówili o miłości, to czujcie ją, zanim wyrazicie ją w słowach;, gdy wasi bliźni również zaproponują wam ich owoce, to nie odrzucajcie ich. Wszystko to, co poznajecie sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co w ich naukach jest dopuszczalne i prawdziwe.

36. Będziecie spotykali również takich, którzy- fanatyczni w praktykowaniu swojej religijności-zmniejszyli zdolność rozumienia poprzez zmaterializowanie swoich czynności kultowych. Wówczas powinniście cierpliwie im pomagać, w rozszerzaniu ich poznania, powinniście ukazać im horyzonty, jakie może ich duch osiągnąć, gdy zagłębią się w Moją Naukę.

37. Mówcie do nich o Moim Uniwersalnym Duchu, o nieśmiertelności ducha, o jego nieustannym rozwoju. Powinniście uczyć ich prawdziwej Modlitwy, dialogu Ducha i uwolnić ich od osądów i pomyłek. To jest Dzieło, które wam polecam-dzieło miłości i cierpliwości.

38. Uzdrawiajcie wszystkie cierpienia zarówno ciała jak i duszy, gdyż waszym zadaniem jest pocieszanie, wzmacnianie i uzdrawianie waszych bliźnich. Lecz pytam się was:, jeżeli sami będziecie chorzy, jak będziecie mogli przekazywać zdrowie cierpiącym? Co pokojowego mogłoby wypływać z waszej duszy, gdyby była wzburzona troskami, cierpieniem, wyrzutami sumienia i niskimi namiętnościami?

39. Tylko to, co nagromadziliście w waszym sercu, będziecie mogli zaproponować waszym bliźnim. (298,1-2)

40. Przynoszę wam jasne i proste Pouczenie, abyście uczyli się życia pośród grzeszników, nie zarażając się; przechodzenia swoją drogą wśród cierni, nie raniąc się; oglądania strasznych czynów i bezecności, bez wpadania we wściekłość;, życia w świecie pełnym marności, nie próbując z niego uciec, lecz raczej pragnąć pozostać na nim, aby czynić, co tylko jest możliwe dobrego dla potrzebujących i rozsypywać na wszystkich drogach nasienie dobra.

41. Ponieważ ziemski raj został przez grzechy ludzi zamieniony w piekło, jest niezbędne, aby zmyli oni swoje plamy hańby i w ten sposób przywrócili swojemu życiu pierwotną czystość. (307, 26-27)

42. Nie wyślę jako Posłańców takich, którzy są umarli dla życia w Łasce, gdyż ci nie będą mieli niczego do dania. Nie powierzę tej misji takim, którzy nie oczyścili serca z egoizmu.

43. Posłaniec Mojego Słowa musi być Moim Uczniem, którego zwykła obecność daje odczuć sercom obecność Mojego Pokoju. Musi posiadać umiejętność pocieszania bliźnich nawet w najcięższych momentach ich życia, a z jego słów musi zawsze wypływać światło, które przegania całą ciemność duszy i rozumu. (323,60-61)

 

Prawidłowe zachowanie podczas przekazywania Słowa

44. Moi Uczniowie będą posiadali wiele środków i dróg, do rozprzestrzeniania tego błogosławionego Ziarna;, lecz nigdy nie zapominajcie o pokorze i prostocie, gdyż w ten sposób Ja do was przyszedłem i tak samo wy powinniście zbliżać się do serc, domów i społeczeństw. Jeżeli tak będziecie przychodzili, to zostaniecie uznani za wysłanników duchowego przesłania, a wasza walka będzie przynosiła owoce prawdziwego uduchowienia, odnowy i braterstwa. (82,66)

45. Jeżeli chcecie wiedzieć, co powinniście czynić pośród ludzi, wystarczy obserwować to, co Ja uczyniłem pomiędzy wami od dnia, w którym po raz pierwszy usłyszeliście Moje Słowo.

46. Ja wam przebaczyłem, przyjąłem was z nieskończonym miłosierdziem i miłością i pozwoliłem wam odpocząć od trudu codziennej pracy. Nie zatrzymałem się przy ocenianiu waszego społecznego miejsca, waszego stanu lub waszej kasty, lecz oczyściłem z trądu waszego grzechu i uleczyłem słabości.

47. Przy ocenianiu waszych braków byłem wyrozumiały, łagodny i łaskawy. Zwróciłem was prawdziwemu życiu, poprzez danie wam Nauki Miłości, która uzdolni was do uratowania się przez to, że ocalicie swoich bliźnich.

48. W tym Moim Dziele, jakie dokonałem nad każdym z was, możecie odnaleźć najlepszy przykład, aby go zastosować na ciele i duszy potrzebujących, którzy masowo do was przybędą.

49. Gdy mówię do tego Narodu, mówię do ludzkości. Waszym zadaniem jest zwrócenie się jutro do ludzkich serc i po bratersku przekazanie im Mojego Słowa, które zakończy Dzieło Zbawienia. (258,21-24)

50. Musicie być pokorni. Nie wolno wam czuć się zranieni, gdy będą was obrażali. Bądźcie łagodni. Będą was upokarzali i zadawali cierpienie. Lecz waszego słowa, które będzie Moim Przesłaniem, nie będą mogli wyrzucić ze swojego ducha. Dlatego powiadam wam:, jeżeli niektórzy pozostaną nieczuli i głusi na wasze wezwanie, to inni obudzą się ze swojego długiego snu i wyruszą, aby pójść na przód i sprowadzić swoje życie na drogę odnowy i nawrócenia.

51. Uzbrójcie się w odwagę, wiarę i siłę, abyście mogli stanąć do walki. Lecz zwracam waszą uwagę: nie dawajcie się onieśmielić, gdy rozmawiając z którymś z waszych bliźnich, ujrzycie go dobrze ubranym, lub, ponieważ tytułuje się go księciem, lordem, albo ministrem.

52. Weźcie przykład z Pawła i Piotra, którzy zabierali głos przed tymi, których świat nazywał panami. Oni w swoim Duchu byli wielcy, lecz mimo to przed nikim nie wychwalali się, że to oni są panami; przeciwnie, oświadczali, że są sługami. Idźcie za ich przykładem i Moją Prawdę poświadczajcie miłością waszych dzieł. (131,60-62)

53. Zwracam wam również uwagę na to, że nie może nazywać się Moim Uczniem ten, który Mojego Słowa używa jak miecza, aby ranić swojego bliźniego, lub jako berła, aby go upokarzać. Tak samo ten, który się denerwuje i traci spokój, gdy mówi o tej Nauce, gdyż on nie zasieje żadnej wiary.

54. Przygotowany uczeń, gdy swojej wierze poczuje się zaatakowany w najświętsze ze swoich przekonań, będzie potrafił pozostać spokojny, gdyż będzie on jak latarnia morska pośrodku sztormu. (92,9-10)

55. Gdy będziecie próbowali namówić jakiegoś grzesznika do dobra, to nie czyńcie tego poprzez grożenie mu Moim sądem, siłami natury lub cierpieniem, w przypadku, kiedy się nie odnowi, gdyż napełnicie go niechęcią do Mojej Nauki. Ukażcie prawdziwego Boga, który jest Miłością, Miłosierdziem i Przebaczeniem. (243,36)

56. Nie czujcie się zranieni szyderstwem ludzi, ponieważ jesteście świadomi, że ten, który to czyni nie jest w stanie zobaczyć Prawdy z powodu swojej nieświadomości. Wyrównanie za to odnajdziecie u tych, którzy przyjdą do was, aby was przebadać i będą zaskoczeni wewnętrznym spokojem, którym promieniuje każdy prawdziwy uczeń.

57. Wy natomiast nigdy nie macie naśmiewać się z tych, którzy w swoim religijnym fanatyzmie są bałwochwalcami. Gdyż, jeżeli nawet poszukują Mnie w materialnych formach, to przecież w nich oddają Mi cześć.

58. Nie potrzebujecie waszym bliźnim wskazywać na ich błędy, aby osiągnąć, żeby one zostały zlikwidowane. Przeciwnie, przez to pobudzicie ich do gniewu i jeszcze bardziej wzmocnicie ich fanatyzm. Będzie wystarczało, wprowadzenie w praktykę Mojej Nauki z uduchowieniem, którego ona wymaga, aby błędy waszych bliźnich przywieść do światła prawdy.

59. Jeżeli chcecie, aby ludzkość wkrótce nauczyła się rozpoznawać duchową treść Mojego Słowa i oddawać mu prawdziwą cześć, jak również, aby w każdym ludzkim stworzeniu uznawała duchowego i ziemskiego brata w Bogu, będziecie musieli wykazać wiele cierpliwości, wielkie miłosierdzie i prawdziwą miłość. (312,20-22)

60. Udowodniłem wam, że można nieświadomemu, lub zaślepionemu zabrać ciemną opaskę z oczu, nie szkodząc mu, nie obrażając go lub raniąc. Chcę abyście tak postępowali. Na was samych udowodniłem wam, że miłość, przebaczenie, cierpliwość i łagodność posiadają więcej mocy, niż surowość, wyklinanie lub użycie siły. (172,63)

61. Jeszcze raz pozostawię wam ślad, abyście za Mną szli. Jeżeli wyruszycie w poszukiwaniu ludzi, aby przynieść im Radosną Nowinę, to nie błagajcie, aby was wysłuchali. Nieście wasze zadanie z godnością, a ci, którzy będą wam wierzyli, będą tymi, których Ja wybrałem, aby z nich uczynić Moich Uczniów. (10,50)

 

Prawidłowy sposób obwieszczania Słowa

62. Nie dałem wam Mojego Sowa abyście obwieszczali je na ulicach i placach. Co prawda Jezus to czynił, lecz On potrafił na wszelkie pytania odpowiadać i poddawać próbie tych, którzy usiłowali Jego sprawdzać.

63. Wy jesteście mali i słabi, dlatego nie wolno wam wywoływać gniewu waszych bliźnich. Nie próbujcie zwracać na siebie uwagi-pamiętajcie, że nie posiadacie niczego szczególnego. Nie dążcie również do tego, aby ludziom udowodnić, że wszyscy znajdują się w błędzie i że tylko wy znacie Prawdę;, gdyż w ten sposób nie osiągniecie swoim zasiewem niczego dobrego.

64. Jeżeli chcecie rozwinąć się duchowo i moralnie, to nie osądzajcie błędów swoich bliźnich, aby nie wpaść w ten sam błąd. Poprawiajcie swoje niedoskonałości, módlcie się pokornie do waszego Mistrza, aby zainspirował was swoją łagodnością i pamiętajcie o Jego dobrej radzie, nigdy nie ogłaszania swoich dobrych czynów, tak, aby wasza lewa ręka nigdy nie dowiedziała się, co uczyniła prawa.

65. Powiadam wam również, że nie ma potrzeby wyszukiwania ludzi, aby z nimi rozmawiać o Mojej Nauce;, gdyż Moje Miłosierdzie przyprowadzi do was potrzebujących waszej pomocy.

66. Lecz w przypadku, gdy zaistnieją momenty, w których wypełniając Moje Prawo odczujecie potrzebę uczynienia dzieła miłości bliźniego, a w pobliżu nie będziecie posiadali żadnego potrzebującego, to nie martwcie się z tego powodu i nie wątpcie w Moje Słowo. Będzie to właśnie ta godzina, w której powinniście modlić się za swoich nieobecnych braci, którzy odbiorą Moje Miłosierdzie, jeżeli wy będziecie posiadali szczerą wiarę.

67. Nie dążcie do tego, aby więcej wiedzieć niż wasi bracia. Zrozumcie, że wy wszyscy osiągniecie wiedzę odpowiednio do waszego rozwoju. Gdybym udzielił wam Mojego Światła bez waszych zasług, wydawalibyście się sobie wielcy i uleglibyście zepsuciu przez próżność, a wasza mądrość byłaby fałszywa.

68. Chcę widzieć was pokornymi. Lecz, aby być takimi przede Mną musicie również okazywać się takimi przed waszymi bliźnimi.

69. Uczniowie, miłość i mądrość nigdy nie są osobno, jedna jest częścią drugiej. Jak dochodzi do tego, ze niektórzy dążą, aby te obie cnoty rozdzielać? Obie są kluczem, który otwiera bramy Sanktuarium, które umożliwi wam osiągnięcie pełnego poznania Mojej Nauki.

70. Powiedziałem wam, chcecie posiadać wielu przyjaciół? To uczyńcie użytek z dobroci, serdeczności, cierpliwości i miłosierdzia. Gdyż tylko z tymi cnotami, ponieważ one wszystkie są bezpośrednim wyrazem miłości, wasz duch będzie mógł zajaśnieć na ścieżce swoich bliźnich. Gdyż duch, ponieważ jest Bożą iskrą we wnętrzu swojej istoty ukrywa miłość, a Bóg jest Miłością. (30,29-36)

71. Mówię do tych, którzy w innych krajach mają wypełniać swoją misję jako Apostołowie i Prorocy, aby nie chełpili się misją, jaką im powierzyłem. Oni nie mają wzbudzać sensacji, poprzez to, że będą zwalczali wspólnoty religijne lub wyznania wiary.

72. Tymi, którzy będą wzbudzali oburzenie przeciwko wam, będą inni, nie mając świadomości tego, że pomogą wam w rozprzestrzenianiu Mojej Nauki, poprzez to, że w wielu obudzą ciekawość, która potem zamieni się we wiarę. (135,28)

73. Kiedy zakotwiczę w was Moje Boskie Przesłanie, musi stać się ono przesłaniem braterskim. Lecz, aby zrobiło wrażenie i poruszyło sercem tej materialistycznej ludzkości musi posiadać stempel Prawdy, jaką wam objawiłem. W przypadku, gdy coś ukryjecie, w przypadku, gdy coś przemilczycie, to nie złożycie prawdziwego świadectwa o tym, czym było Moje Objawienie w Trzecim Czasie, a tym samym nie znajdziecie żadnej wiary. (172,62)

74. Jakże ogromne jest moralne i duchowe zacofanie, w jakim napotykam ludzkość! Jakże wielka jest odpowiedzialność tych, którzy odebrali w obecnym czasie Łaskę i Światło Mojego Słowa!

75. Uczniowie stańcie się Mistrzami, wypędźcie z waszego serca lęk przed ludźmi, wygnajcie obojętność i ociężałość, zobaczcie, że rzeczywiście jesteście przekazicielami Niebieskiego Przesłania. Wy jesteście tymi, którzy mają dawać wyjaśnienie tego wszystkiego, co dzieje się w obecnym czasie, którzy muszą zatroszczyć się o to, aby wykazać zasady Mojej Nauki, o których ludzkość zapomniała.

76. Nie macie waszym bliźnim powtarzać Mojego Słowa tak, jak Ja wam je powiedziałem. Uczcie się abyście potrafili je wyjaśniać. Nie szukajcie słów, aby wywierać wrażenie poprzez elokwentną mowę. Mówcie w prosty sposób, jaki najlepiej wyraża duchową prawdę. (189,11-13)

77. Nowi Uczniowie, bądźcie niestrudzeni, kiedy mówicie o tej Prawdzie. Niewyćwiczone usta, które z obawy nie wypowiadają Mojego Słowa -otwórzcie się w momencie waszej decyzji. Jedno jedyne słowo w Moim Imieniu może ocalić grzesznika, zamknąć przepaści, powstrzymać tych na ich drodze, którzy w źle stali się krnąbrni. Znacie może moc, jaką posiada Moje Słowo? Czy znacie siłę waszego pełnomocnictwa?

78. Mówcie poprzez przykładne czyny, a będziecie w porządku wobec tej części Mojego Dzieła, które wam powierzyłem. Pozostałe będę czynił Ja. (269,6)

79. Gdy widzicie, że inni z waszych bliźnich nauczają Imienia i Słowa Chrystusa, to nie patrzcie na nich z góry. Gdyż zostało napisane, że Moje Powtórne Przyjście odbędzie się dopiero wtedy, gdy Słowo, które przyniosłem wam w Drugim Czasie, rozprzestrzeni się po całej ziemi.

80. Lecz powiadam wam, że wciąż jeszcze istnieją miejsca na świecie, które dotąd nie otrzymały owego Przesłania. Jak mogłaby ta dzisiejsza głęboko Duchowa Nauka osiągnąć owe społeczeństwa, bez tego, aby odebrały one przedtem Nasienie Boskiej Miłości, które Zbawca dał wam w swoim Słowie i swoją Krwią? (288,44)

81.Gdy kiedyś pojmiecie i odczujecie Prawdę, przeżyjecie jak jest łatwym dla waszego ducha, podążanie, nawet w najsurowszych doświadczeniach za krokami waszego Mistrza. Czyńcie wszystko to, co jest dla was możliwe, gdyż nie będę od was więcej wymagał, niż uczynić możecie. Wówczas pozostawicie utorowaną drogę dla przyszłych generacji.

82. Na sercu kładę wam dzieci i daję wam zadanie wprowadzenia ich na dobrą drogę. Zbierajcie je, mówcie do nich o Mnie z oddaniem i miłością.

83. Odszukujcie odrzuconych-tych, którzy żyją zagubieni w nędzy i występku. Waszym słowom nadaję duchową siłę, aby, gdy wyjdą z waszych ust, były drogą do zbawienia

84. Przed nieświadomymi, otwierajcie Księgę Prawdziwego Życia, aby ich dusza przebudziła się i stała się wielką we wnikaniu w Objawienia Ducha Świętego. Stańcie się podobni do waszego Mistrza, a znajdziecie posłuch. (64,70)

85. Chcę, aby ci, którzy znaleźli drogę, nauczali jej w sposób lekki do zrozumienia, czyniąc ją łatwą, aby nie układali na niej kamieni, tak jak uczyniło to wielu i przez to zapobiegło temu, aby mogli przyjść do Mnie ci, którzy Mnie szukali. (299,34)

86. Wam spirytualistom powierzam zadanie wyburzenia bariery wzniesionej przez ludzkość pomiędzy nią a Bogiem-bariery z fałszywej wiary, pozornej tylko wiary w wieczność, ze zmaterializowania i niepotrzebnych czynności kultowych.

87. Tobie Narodzie daję zadanie, zrzucenia z postumentu złotego cielca, jakiego ludzie wciąż jeszcze czczą, chociaż uważają siebie za dalekich od bałwochwalstwa i pogaństwa. (285,54-55)

88. Zwalczajcie fałszywe pojęcie, jakie uzyskali ludzie o spirytualnych naukach, jakby zasadzały się one na niewiedzy, wprowadzaniu w błąd i oszustwie. Pokażcie Moją Naukę w całej jej czystości i wzniosłości, aby zlikwidowała niewiedzę, fanatyzm i zatwardziałość, które przeszkadzają ludziom w myśleniu o swoim duchowym ja, któremu zrabowali wszelką wolność działania. (287,42)

89. Wy, którzy te objawienia odebraliście, jesteście przewidziani do tego, aby objawiać ludzkości Moje nowe Przekazy poprzez ludzki rozum. Kto miałby złożyć to świadectwo, jeżeli nie wy?

90. Jeżeli oczekujecie, że tę Radosną Nowinę przyniosą ludzkości dostojnicy, lub duchowni ze wspólnot religijnych, to znajdujecie się w błędzie. Gdyż zaprawdę powiadam wam, nawet gdyby Mnie zobaczyli, nie otworzyliby swoich ust, aby ludzkości powiedzieć: "spójrzcie tam jest Chrystus, idźcie do Niego!" (92,13)

91. Nie zasypiajcie w oczekiwaniu na owe czasy, o których do was mówiłem, aby wówczas powiedzieć: "to, co właśnie macie przed oczami, zostało zapowiedziane."

92. Nie Narodzie, jest absolutnie konieczne, abyś to zapowiedział przedtem, abyś to prorokował, abyś przygotował drogę dla nadejścia tego wszystkiego, co wam przepowiedziałem i obiecałem. Wówczas spełnicie waszą misję, jako przygotowujący drogę do uduchowienia na ziemi.

93. Wtedy, gdy na ziemi zaczną pojawiać się cudowne rzeczy i Duch Pana będzie mówił do was poprzez nigdy niewidziane zjawiska, a duch człowieka rozpocznie objawiać nigdy nieprzeczuwane dary i umiejętności, zobaczycie, jak zostaną wstrząśnięte wszystkie wyznania wiary, teorie, normy, instytucje i nauki i wówczas ludzkość przyzna, że ci, którzy głosili pozornie obcą naukę, mieli rację, gdyż ich słowa, zostały potwierdzone, przez to, że się spełniły.

94. Wówczas przeżyjecie, że społeczeństwa ziemi są zainteresowane duchowymi naukami, że teologowie porównują Nauki Chrystusa z nowymi Objawieniami, ujrzycie jak wielu, tych, którzy zawsze byli obojętni wobec Duchowego, zainteresuje się żywo studiowaniem Objawień z obecnego czasu i z czasów przeszłych. (216,16-17)

 

Zadanie niesienia pociechy i uzdrawiania ze wszystkich duchowych i cielesnych cierpień

95. Moim wybranym powierzyłem wielkie Dary. Jednym z nich jest dar uzdrawiania-uzdrawiający balsam, aby z tym darem mogli wypełniać najpiękniejsze zadanie pomiędzy ludźmi, gdyż wasza planeta jest doliną płaczu, gdzie zawsze istnieje cierpienie.

96. Z tą umiejętnością macie przed sobą szerokie pole, aby według Mojej Woli udzielać pociechy. Ten balsam włożyłem w waszą istotę, w najdelikatniejsze włókna waszego serca i wy radowaliście się z niego, przed jego cudownością schyliliście karku, przez ludzkie cierpienie wasze serce stało się miękkie i wy wędrowaliście zawsze drogą miłosierdzia.

97. W dalszym ciągu rozdawajcie ten uzdrawiający Balsam, który nie znajduje się w waszych dłoniach, gdyż zostaje on przekazywany przez spojrzenie współczucia, pociechy, zrozumienia i przez dobroć myśli, zamieniając się w zbawcze rady i słowa światła.

98. Dar uzdrawiania nie posiada granic. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście nim nasyceni; a, w razie, gdybyście stali się ofiarą cierpienia, ponieważ zostaniecie poddani sprawdzianowi, w przypadku gdybyście tym balsamem nie mogli go zlikwidować, to nie zapominajcie o Moich Pouczeniach, zapomnijcie o swoim cierpieniu i myślcie o innych, u których ból jest większy. Wówczas przeżyjecie cuda u was i waszych bliźnich. (311,18-19)

99. Jakże dobrze musicie być przygotowani, aby spoglądać w serca, aby dowiedzieć się, co w sobie zawierają, co w sobie ukrywają i czego potrzebują!

100. Nauczałem was odżywiania dusz, ich uzdrawiania, dawania im światła i wskazywania im drogi do postępu.

101. Ten, kto to Słowo usłyszy i zachowa w swoim sercu, będzie w stanie stać się duchowym przywódcą, lekarzem i dawcą porad. W swoim słowie będzie posiadał dla bliźnich, którzy potrzebują światła, dar pokoju i pociechy. (294,3-4)

102. Daję wam kroplę balsamu, abyście, gdy będziecie prześladowani, dokonywali pośród waszych bliźnich cudownych uzdrowień. Gdyż podczas wielkich epidemii, gdy wybuchną obce i nauce nieznane choroby, objawi się pełnomocnictwo Moich Uczniów.

103. Powierzam wam klucz, którym będziecie otwierali zardzewiały zamek: to znaczy oporne serce, a nawet bramy więzień, aby niewinnym dać wolność, a winnych ocalić.

104. Będziecie żyli zawsze w pokoju i w zaufaniu do Mnie, gdyż gdziekolwiek byście nie poszli, będziecie ochraniani przez Moich Aniołów. One swoim uczynią wypełnianie waszego zadania i będą wam towarzyszyły-dokądkolwiek pójdziecie, aby rozsiewać Moje Nasienie-do domów, szpitali, więzień, czy na pola podziałów i wojen. (260,37-38)

105. Ludzie będą tu przychodzili a wśród nich "Tomasz" reprezentowany przez naukę i materializm, aby dokładnie badać czujnymi oczami i nie tylko oczami, lecz również palcami swojej ręki, aby dotknąć i poczuć, gdyż tylko w ten sposób będzie mógł uwierzyć w Moją Obecność i duchowe zdarzenia, które jedne po drugich nastąpią pośród ludzi i o których ludzie będą dawali świadectwo, aby "Tomasz, Trzeciego Czasu" w swoim zwątpieniu i materializmie mógł zostać zwyciężony przez Moją Miłość. (319,38)

106. Dam wam wskazówkę, kiedy powinniście wziąć się do pracy;, gdyż będzie to czas tak wielkich i jasnych znaków, że wy będziecie słyszeli wezwanie świata duchowego i tego świata, który zdarzeniami ogłosi, że nadeszła godzina waszej walki. Ja będę mówił do was od Ducha do Ducha i będę was prowadził po drogach.

107. Lecz chcę, abyście zanim pójdziecie do ludzi jako nauczyciele, poszli do nich jako lekarze, a wtedy, gdy ukoicie ich ból, będą mogli pić ze Źródła czystej Wody Mojego Słowa. Szukajcie najpierw rany, wrzodu, lub choroby i uleczajcie ich cierpienia, aby potem zwrócić się ku ich duszom

108. Idźcie do swoich bliźnich tak jak Jezus w Drugim Czasie i przed Moim Słowem przynoście uzdrawiający balsam. Lecz, z czego składa się ten balsam, o Uczniowie? Czy jest to może woda przemieniona w lekarstwo dla chorych za źródła, które zostało pobłogosławione? Nie Narodzie, ten balsam, o którym do was mówię jest w waszym sercu. Tam umieściłem go jako kosztowną esencję i tylko miłość może je otworzyć, aby nieprzerwanie wypływał.

109. Jeżeli będziecie chcieli wylać go na któregoś z chorych, to nie będą to wasze ręce, które uzdrawiają, tylko duch, który wylewa się miłością, miłosierdziem i pociechą. Tam, dokąd zwrócicie swoje myśli będzie dział się cud.

110. Na istoty i elementy natury, aby wszystkim przynosić pociechę, możecie działać na wiele sposobów. Lecz powiadam wam i to: nie obawiajcie się chorób i wobec wszystkich bądźcie cierpliwi i miłosierni.

111. Jeżeli chodzi o opętanych i umysłowo zagubionych, to ich również możecie uzdrawiać, gdyż tę umiejętność posiadacie i powinniście jej użyć w służbie tych istot, które wpadły w rozpacz i w zapomnienie. Uwalniajcie ich i objawiajcie to pełnomocnictwo wobec niewierzących. Jest to jedna z wielkich misji tego narodu: przynoszenie Światła tam, gdzie istnieje ciemność, przełamywanie każdego zniewolenia i niesprawiedliwości i doprowadzenie tego świata do tego, aby oglądał swojego Pana i w pełni prawdy ujrzał siebie samego i swoje wnętrze. (339,40-42)

 

Czas do wyruszenia na misję o światowym zasięgu

112. Ponieważ obecnie świat jest tak ślepy, że nie może zobaczyć światła prawdy, ani odebrać we wnętrzu swojej istoty Mojego wezwania, módlcie się i zdobywajcie duchowy grunt. Gdyż obecnie nie zostalibyście wysłuchani, ponieważ wszystkie narody zajęte są przygotowaniem się do niszczenia i do swojej obrony.

113. Ludzie będą musieli stać się jeszcze bardziej ślepi, gdy rozpacz, nienawiść i terror osiągną swoje granice.

114. Również to nie będzie odpowiednia godzina do przekazania Mojego Przesłania, gdyż bylibyście jak wołający na pustyni; nikt nie będzie zwracał na was uwagi. (323,27-29)

115. Dopiero, gdy ziemia zostanie poddana doświadczeniu od jednego bieguna do drugiego, a wszystkie narody, wszystkie instytucje i domostwa zostaną, aż do swoich korzeni osądzone i po tym jak ludzkość zmyje każdą plamę hańby, macie przygotowani wyruszyć w Moim Imieniu, aby zanieść Moją Naukę do swoich braci. (42,54)

116. Gdy nadejdzie czas, wyruszysz, Ukochany Narodzie i podzielisz się ze swoimi bliźnimi Moim Świętym Słowem. Rozproszycie się po świecie, jako dobrzy Uczniowie, a ta nowa Ewangelia, którą wam pozostawię, będzie się rozprzestrzeniała. To Światło wychodzące z Szóstej Pieczęci, oświeci ludzkość obecnego czasu i z nim zostaną wyjaśnione tajemnice.

117. Moja Nauka zadomowi się w innych narodach i wszystko to, czego ludzie nie odkryli, zobaczą dzięki Światłu Siedmiu Pieczęci. Lecz wy powinniście mówić o Pouczeniach, które ode Mnie otrzymaliście i nauczać ludzi jak wypełniać Moje Przykazania. (49,43)