XIII PRZEMIANA, KONSEKRACJA ŚWIATA I STWORZENIA

 
     
 

Rozdział 58.

Królestwo pokoju Chrystusa i zakończenie Stworzenia

Decydująca siła w Królestwie Pokoju Chrystusa

1. Tak samo jak zapowiedziałem wam owe czasy cierpienia, tak samo powiadam wam, że gdy chaos przejdzie, nastąpi harmonia pomiędzy ludźmi.

2. Pyszni, uważający się za wielkich, tacy, którzy są pozbawieni miłości bliźniego i sprawiedliwości, ci zostaną na dłuższy czas zatrzymani w zaświatach, aby dobro, pokój i sprawiedliwość uczyniły na ziemi postępy, a pośród tego, aby wzrastało uduchowienie i dobra nauka. (50,39-40)

3. W ludzkim życiu zło zawsze uciskało dobro. Lecz Ja powiadam wam raz jeszcze, że zło nie zwycięży, tylko, że ludźmi będzie rządziło Moje Prawo Miłości i Sprawiedliwości. (113,32)

4. Dusze, które w ludzkości w tym czasie będą inkarnowały, będą do tego stopnia zobowiązane wobec dobra, że jeżeli znajdą się ludzie o złych skłonnościach, to jakby nie byli mocni, będą musieli ugiąć się przed Światłem Prawdy, które oni ukażą im przed oczami-całkiem przeciwnie do tego, co dzieje się dzisiaj. Ponieważ zepsuci znajdują się w większości, uczynili ze zła siłę, która dobro dusi, zaraża i trzyma w uścisku. (292,55)

5. W owym czasie, o Uczniowie, będzie w ludzkich sercach Nowe Jeruzalem. Będziecie osiągali wysoki stopień uduchowienia, a Ja będę wysyłał do inkarnacji pomiędzy was, aby przynosiły wam Moje Przesłania nie tylko dusze o wysokim stopniu rozwoju,. Będę wysyłał wam również dusze, którym będą potrzebne wasze cnoty, a one, gdy będą żyły pomiędzy wami, oczyszczą się ze swoich grzechów.

6. W tym czasie będzie działa się odwrotność tego, co dzieje się dzisiaj, gdzie ja wysyłam do was dusze czyste a wy oddajecie Mi je splamione powrotem. (318,46)

 

Nowy człowiek

7. Ludzie powstaną z brudu, błota i grzechu do Prawa i cnót i będą wędrowali po ścieżkach Miłości i Łaski. Wszędzie będzie odczuwany Mój Duch, każde oko zobaczy Mnie, każde ucho Mnie usłyszy, a każdy rozum będzie pojmował Moje Objawienia i Inspiracje.

8. Ludzie, których uważano za nieporadnych i niewykształconych, nagle oświecą się i zamienią w Moich Proroków. Z ich ust będą wychodziły słowa, będące dla zwiędłych serc jak krystaliczna woda.

9. Tę wodę Prorocy pobiorą ze Źródła Mądrości i Prawdy, którym Ja jestem; w nim odnajdą ludzie zdrowie, czystość i wieczne życie. (68,38-39)

10. Moje Królestwo jest zachowane dla dzieci dobrej woli, które obejmą swój krzyż z miłości do Ojca i swojego bliźniego. To Królestwo, o którym do was mówię nie znajduje się w jakimś określonym miejscu, ono może egzystować zarówno na ziemi, którą zamieszkujecie, jak również we wszystkich duchowych ojczyznach;, gdyż Moje Królestwo składa się z Pokoju, Światła, Łaski, Siły, Harmonii, a to wszystko możecie uzyskać-chociaż w ograniczonej formie-już w tym życiu. Duchową pełnię osiągniecie tylko po drugiej stronie tego świata, który obecnie zamieszkujecie. (108,32)

11. Zaprawdę powiadam wam, aczkolwiek ludzie dzisiaj są bardziej materią niż duchem, jutro będą bardziej duchem niż materią.

12. Ludzie próbowali swojego ducha w pełni zmaterializować, lecz tego totalnego zmaterializowania nie osiągną. Gdyż Duch jest jak brylant, a brylant nigdy nie przestaje takim być, nawet, gdy wpadnie w brud. (230,54)

13. Ludzie będą poświęcali swoją naukę, siłę, zdolności i swoje serce w służbie Boskiej Sprawy, nie zaniedbując swoich obowiązków i zadań na świecie. Zwrócą się w kierunku zdrowych przyjemności, które będą lecznicze dla ich duszy i ciała. Będą walczyli o swoją odnowę i wolność, nie pozwolą się zarażać, nie będą brali niczego, czego nie będą potrzebowali. Wówczas z ziemi znikną zepsucie i bezwstyd, wówczas dusza uzyska absolutną władzę nad swoją cielesną powłoką i chociaż będzie zamieszkiwała w ciele, prowadziła będzie duchowe życie miłości, braterstwa, i pokoju.

14. Będzie to czas, w którym znikną wojny, gdzie będzie istniał wzajemny szacunek i gotowość do pomocy, gdzie stwierdzicie, że nie wolno już wam dysponować życiem swojego bliźniego, ani swoim własnym. Będziecie wówczas wiedzieli ze nie jesteście posiadaczami waszego życia, ani waszych dzieci, ani małżonka, ani tej ziemi, gdyż właścicielem wszystkiego Ja jestem. Lecz ponieważ jesteście Moimi ukochanymi dziećmi jesteście również właścicielem tego wszystkiego, co jest Moje.

15. Ale chociaż jestem Panem i Właścicielem wszystkiego Stworzonego, nie byłbym w stanie zabić Moich stworzeń, ani kogoś zranić lub przyprawić go o ból. Dlaczego więc ci, którzy nie są właścicielami życia, przywłaszczyli sobie i dysponują tym, co do nich nie należy?

16. Gdy to Pouczenie zostanie zrozumiane przez ludzi, uczynią oni w swoim duchowym rozwoju krok na przód i ten świat będzie domostwem rozwiniętych dusz.

17. Nie wiecie, czy po tym czasie będziecie znowu zamieszkiwali tę planetę. Ja wyznaczę tych, którzy przeżyją te czasy Łaski, tych, którzy ujrzą tę ziemską niwę, która w innej epoce była doliną łez, zniszczenia i śmierci.

18. Wówczas te morza, góry i pola, które były świadkami tak wielkiego cierpienia, zamienią się w miejsca pokoju i w odbicie zaświatów.

19. Zapowiedziałem wam, że gdy ustaną walki, bliskie będzie wam już Moje Królestwo i że wtedy wasza dusza zakwitnie cnotami. Moja Nauka będzie obecna we wszystkich duszach, a Ja będę objawiał się poprzez mężczyzn i kobiety. (231,28-30)

20. Przygotowałem epokę, w której ludzkość podniesie się w posłuszeństwie. Wasze wnuki zobaczą wspaniałość, którą wyleję na tę ziemię.

21. Gdyż Moja Wola musi wypełnić się na tym świecie, który przekazałem wam jako ziemski raj i przyjdzie czas, w którym takie dusze będą przychodziły na tę planetę, które osiągnęły wysoki stopień rozwoju i które walczyły. Moje Boskie Światło opromieni ziemię i będzie panowało na niej wypełnianie Mojego Prawa. (363,44)

 

Ziemia jako Ziemia Obiecana

22. Ta ziemia zhańbiona przez grzech, splamiona przestępstwem i zbezczeszczona chciwością i nienawiścią będzie musiała odzyskać swoją czystość. Ludzkie życie, które było nieustającą walką pomiędzy dobrem, a złem stanie się domem dzieci Boga, domem pokoju, braterstwa, zrozumienia i szlachetnych dążeń. Lecz aby osiągnąć ten ideał, ludzie będą musieli przejść przez doświadczenia, które obudzą j ich z duchowego letargu. (169,14)

23. Na grzechach, nienawiści i przestępstwie nie będę urządzał nowego świata, odbudowywał go będę na mocnych fundamentach odnowy, doświadczenia i skruchy, wszystko w was odmienię. Nawet z ciemności wytryśnie światło i ze śmierci stworzę życie.

24. Chociaż ludzie zhańbili i zbezcześcili ziemię -jutro swoimi dobrymi dziełami uczynią godną tę Ojczyznę, która zostanie uznana jako Ziemia Obiecana, na którą będą przychodzili, aby wypełniać szlachetne zadania. Kto będzie wówczas mógł wątpić w przemianę świata? (82,44-45)

25. W obecnym czasie urządzam Świątynię Ducha Świętego, lecz gdy zostanie ona zbudowana, nie będą więcej istniały żadne domy zbiórek, kościoły i miejsca pielgrzymowania, lub stracą one uprawnienie do istnienia, razem ze swoimi religijnymi symbolami, swoimi rytuałami i tradycjami. Wówczas poczujecie Moją Wielkość i Obecność, za kościół uznacie wszechświat, a za nabożeństwo miłość do swoich bliźnich.

26. Z łona matki natury wytryśnie nowe poznanie, które z waszej nauki uczyni drogę do dobrobytu, gdyż ona zostanie przez Sumienie, które jest Głosem Boga, sprowadzona na prawidłową ścieżkę.

27. Mózg nie będzie już panem świata, tylko współpracownikiem Ducha, który go będzie prowadził i oświecał. (126,35-36)

28. Wówczas, gdy świat osiągnie ponowne uwolnienie i prowadzony Światłem Eliasza wejdzie w to prawe i dobre życie, będziecie posiadali tutaj na ziemi odbicie duchowego życia, oczekującego was po drugiej stronie tego życia i w którym wiecznie będziecie cieszyć się Pokojem i Światłem waszego Ojca.

29. Ale gdy pytacie się, jak w jeden naród zjednoczą się wszystkie nacje, tak jak owe plemiona Izraela tworzące Naród Izraelski, Ja powiadam wam: nie martwcie się, gdyż, gdy narody kiedyś zostaną wysłane na "pustynię" doświadczenia zespolą je, a gdy to się stanie, wówczas na wszystkie potrzebujące serca spadnie z Nieba nowa "Manna". (160,39)

30. Tak jak Ziemia Obiecana została podzielona pomiędzy Naród Izraelski tak zostanie cała ziemia podzielona pomiędzy ludzkością. To stanie się, gdy przyjdzie na to czas-po oczyszczeniu. Ponieważ Moja Wolą jest, aby ten podział odbył się, aby wszyscy ludzie mogli współpracować nad jednym jedynym dziełem, będzie przy nim panowała sprawiedliwość i równość. (154,49)

31. Wyobraźcie sobie postęp ludzkości, której moralność wypływa z uduchowienia; wyobraźcie sobie ludzkość bez ograniczeń i granic państwa, która dzieli po bratersku wszystkie środki do życia darowywane jej przez ziemię.

32. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wyglądałaby ludzka nauka, gdyby jako ideał miała miłość jednych do drugich, gdyby człowiek poszukiwaną wiedzę odbierał poprzez Modlitwę.

33. Pomyślcie, jakie miałbym upodobanie w odbieraniu nabożeństwa od ludzi poprzez ich życie w miłości, w wierze, posłuszeństwie i pokorze, bez tego, aby musieli uciekać się do rytuałów i zewnętrznych form kultu.

34. To będzie dopiero dla ludzi życiem, gdyż w nim będą oddychali pokojem, będą cieszyli się wolnością i odżywiali tylko tym, co zawiera Prawdę. (315,57-58)

35. Grzechy ludzkie zostaną zlikwidowane, a wszystko będzie wydawało się jak nowe. Światło pełne czystości i dziewictwa będzie oświecało wszystkie stworzenia, ową ludzkość powita nowa harmonia i wówczas z ludzkiego ducha wzniesie się do ich Pana hymn miłości, na który On tak długo czekał.

36. Matka ziemia, która przez swoje dzieci od najwcześniejszych czasów była bezczeszczona, znowu przystroi się w swoje najpiękniejsze szaty, a ludzie nie będą nazywali jej już doliną płaczu, ani nie zamienią jej w pole krwi i łez.

37. Ten świat będzie pośród wszechświata jak mała Świątynia, skąd ludzie będą wznosili swoje dusze do Nieskończoności w pełnym pokory i miłości łączeniu się ze swoim Ojcem.

38. Moim dzieciom w ich duszy zostanie odciśnięte Moje Prawo, a w ich sercu Moje Słowo, a gdy w przeszłych Czasach ludzkość miała ochotę na zło i znajdowała rozkosz w grzechu, to wówczas nie będzie miała żadnego innego ideału oprócz dobra, ani nie będzie znała innej przyjemności jak chodzenie po Mojej Drodze.

39. Lecz nie myślcie, że z tego powodu człowiek zrezygnuje ze swojej nauki lub cywilizacji i wycofa się w samotne doliny i góry, aby prowadzić prymitywne życie. Nie, wciąż jeszcze będzie cieszył się owocami nauki, jakie z takim interesem pielęgnował, a wówczas, gdy jego uduchowienie będzie większe, będzie taka również jego nauka.

40. Ale przy końcu czasów, gdy człowiek przejdzie całą tę drogę i zerwie z drzewa ostatni owoc, rozpozna marność swoich dzieł, które wcześniej wydawały mu się tak wielkie i będzie pojmował i odczuwał duchowe życie, a przez nie będzie jak nigdy przedtem podziwiał dzieło Stworzyciela. Poprzez inspirację będzie odbierał wielkie Objawienia i jego życie będzie powrotem do prostoty, naturalności i uduchowienia. Zanim ten dzień nadejdzie, przejdzie jeszcze trochę czasu, ale wszystkie Moje dzieci go zobaczą. (111,12-14)

 

Zakończenie Stworzenia

41.Przygotowuję dolinę, w której zbiorę wszystkie Moje dzieci na Wielki Powszechny Sąd. Będę sądził z Doskonałością, Moja Miłość i Sprawiedliwość będą otaczały ludzi i w tym dniu znajdziecie zbawienie i uzdrowienie z całego waszego zła.

42. Jeżeli dzisiaj pokutujecie za wasze uchybienia, to pozwólcie waszej duszy się oczyszczać. W ten sposób będziecie przygotowani, aby odebrać ode Mnie dziedzictwo, które przewidziałem dla każdego z was. (237,6)

43. Moja Miłość stopi w jedno wszystkich ludzi i wszystkie światy. Przede Mną znikną różnice pomiędzy rasami, mowami i pokoleniami, a nawet różnice istniejące w duchowym rozwoju. (60,95)

44. Mój Duch zniżył się do każdej duszy, a Moi Aniołowie są w całym wszechświecie i wypełniają Moje rozkazy doprowadzenia wszystkiego do porządku i sprowadzenia na prawidłową ścieżkę. Wtedy, gdy oni wszyscy spełnią swoją misję, zniknie nieświadomość, zło nie będzie więcej istniało, a na tej planecie będzie rządziło tylko dobro. (120,47)

45. Wszystkie światy, na których udoskonalają się Moje dzieci, są jak nieskończenie wielki ogród. Dzisiaj jesteście jeszcze delikatnymi pędami, ale obiecuję, że nie zabraknie wam krystalicznej wody Moich Pouczeń i przez nawadnianie nimi będziecie wciąż bardziej przybierali w mądrości i miłości;, aż któregoś dnia w Wieczności, gdy drzewa przyniosą dostatek w pełni dojrzałych owoców, Boski Ogrodnik będzie mógł delektować się swoim dziełem, poprzez to, że skosztuje owoców własnej Miłości. (314,34)

46. Chcę, aby na końcu walki, gdy wszystkie Moje dzieci zostaną zjednoczone na wieki w Duchowej Ojczyźnie, miały one udział w Moim nieskończonym szczęściu jako Stwórcy, jako uznanie za to, że każdy z was wziął udział w Boskim Dziele odbudowując lub odrestaurowując.

47. Dopiero jako istoty duchowe odkryjecie, że przede wszystkim, nic nie zostało stracone z tego wszystkiego, co od początku stworzyłem, że wszystko powstanie we Mnie znowu, wszystko powstanie do życia i się odnowi.

48. Więc jeżeli tak wiele istot poprzez długi czas było zagubione;, jeżeli wielu zamiast dzieł miłości, pełniło dzieła zniszczenia, tak stwierdzą, że czas ich zagubienia był tylko przejściowy, że ich czyny jakby nie były złe, jutro w wiecznym życiu odnajdą zadośćuczynienie i oni zamienią się we współpracowników Mojego nieustannie stwórczego Dzieła.

49. Czymże jest też kilka stuleci grzechu i ciemności, jakie miała ludzkość na ziemi, gdy porównacie je z Wiecznością, z czasem rozwoju i pokoju bez końca? Z powodu waszej wolności woli oddaliliście się ode Mnie, a poprzez nakaz Sumienia powrócicie do Mnie z powrotem. (317,17-20)

50. Ten świat nie jest wieczny, ani nie potrzebuje takim być. Gdy to domostwo nie będzie więcej spełniało celu, który teraz posiada jako uzasadnienie, to przestanie ono istnieć.

51. Gdy wasza dusza nie będzie więcej potrzebowała lekcji udzielanej przez to życie, ponieważ ją w innym świecie oczekują inne, wyższe, to powie na podstawie uzyskanego w tej życiowej walce światła poznania:, z jaką jasnością pojmuję teraz, że wszystkie niepowodzenia tego życia były tylko doświadczeniami i lekcjami, których potrzebowałam, aby lepiej rozumieć. Jak długim wydawał mi się ten " roboczy dzień " gdy przygnębiały mnie cierpienia. Teraz natomiast, gdy wszystko przeszło-jak krótki i ulotny wydaje mi się wobec Wieczności! (230,47)

52. Otrzymałem haracz całego stworzenia-od wielkiej gwiazdy, aż do prawie niewidocznej dla waszego oka istoty.

53. Wszystko jest poddane rozwojowi, wszystko idzie swoim krokiem, wszystko kroczy naprzód, wszystko zmienia się, rozwija się wyżej i udoskonala.

54. Gdy wszystko to osiągnie szczyt doskonałości, wtedy Mój Duchowy Śmiech nastanie jak niekończąca się Jutrzenka w całym wszechświecie, z którego zniknie każda wada, cała nędza, cierpienie i każda niedoskonałość. (254,28)

 

Pieśń pochwalna odbudowanej harmonii Stworzenia

55. W Moim Duchu istnieje pieśń pochwalna, której tonów jeszcze nikt nie słyszał;, nikt jej nie zna, ani w Niebie, ani na ziemi.

56. Ta Pieśń będzie słyszana w całym wszechświecie, gdy znikną cierpienie, nędza, ciemność i grzech.

57. Te Boskie tony znajdą oddźwięk we wszystkich duszach, a Ojciec i dzieci zjednoczą się w tym chórze harmonii i szczęśliwości. (219,13)

58. Pragnę wznieść się w was jako Zwycięzca-pragnę, abyście waszego Ojca postrzegali jako Króla zastępów, który zwyciężył w was zło, a samych siebie jako żołnierzy pełnych duchowej godności, zadowolenia i duchowego pokoju.

59. Wówczas przy największym ze Zwycięstw usłyszy się Hymn Powszechnej Harmonii -ten Tryumf, który nadejdzie, przy którym jednak, ani wasz Ojciec ani wy sami nie będziecie się martwić, że istnieją "zwyciężeni"miłością.

60. Naszymi " zwyciężonymi"nie będą dusze-będzie to zło, wszystkie ciemności, grzechy i niedoskonałości.

61. Tryumf Ojca będzie polegał na ocaleniu wszystkich pozostających w tyle dusz, które były zakorzenione w ciemności i w źle.

62. Znajdujecie się w błędzie, jeżeli sądzicie, że ktoś zostanie stracony. Nie byłbym już Bogiem, gdyby jedna jedyna dusza nie dostąpiła zbawienia.

63. Wszystkie te, które nazywacie demonami, są również duszami, które wyszły z Boga., a jeśli dzisiaj są jeszcze zagubione, to również one dostąpią zbawienia.

64. Kiedy nastanie w nich prawdziwe Światło? Wtedy, gdy razem z duchowymi zastępami Światła, waszą modlitwą i waszymi czynami miłości i miłosierdzia zwalczycie ich niewiedzę i ich grzechy.

65. Doskonałe szczęście waszego Ojca i wasze będzie Wielkim Dniem Pana. Powszechna Uroczystość odbędzie się, gdy kiedyś przy Jego Stole wy wszyscy będziecie posilali się Chlebem Wiecznego Życia. (327,47-48)

66. Czyż nie powiedziałem wam, że jesteście dziedzicami Mojej Wspaniałości? A więc brakuje tylko, żebyście zdobywali zasługi, aby stała się waszą i abyście się nią cieszyli.

67. Wszystko to, co stworzyłem, nie było dla Mnie, tylko dla Moich dzieci. Pragnę jedynie waszej radości i waszej wiecznej szczęśliwości. (18,59-61)

68. Cała moc, która ożywiała istoty i dawała organizmom życie, całe Światło rozjaśniające światy powrócą do Mnie, a całe piękno, które było rozlane na królestwa Stworzenia, znajdzie się znowu w Duchu Ojca;, a gdy tylko ponownie we Mnie, to owe życie zamieni się w duchową esencję, która zostanie wylana na wszystkie duchowe istoty, na dzieci Pana;, gdyż Ja nigdy nie wydziedziczę was z Darów, które wam ofiarowałem.

69. Mądrość, Wieczne Życie, Harmonia, nieskończone Piękno, Dobro, wszystko to i więcej znajdzie się u dzieci Pana, gdy zamieszkają z Nim w miejscu Doskonałości. (18,54-56)