XII. SĄD I OCZYSZCZENIE LUDZKOŚCI

 
     
 

Rozdział 55

Oczyszczenie ziemi i ludzkości poprzez Sąd

Ostrzegawczy głos Boga i Natury przed oczyszczającym sądem Sądem

1. Powiedziałem wam, że na całą ludzkość przyjdzie bardzo wielkie doświadczenie-tak wielkie, że nie zdarzyło się nic podobnego na przebiegu setek lat i w żadnej epoce całej historii.

2. Teraz musicie zrozumieć, że mówię do wszystkich waszych serc, w wielu formach dostarczam wam przesłań i ostrzeżeń, aby ludzie się opamiętali i czuwali wobec Mojego Prawa, tak jak mądre Panny z mojej przypowieści.

3. Czy narody i różne społeczeństwa świata posłuchają Mnie? Czy posłucha mnie ten naród, któremu się w tej formie objawiam? Tylko Ja to wiem; lecz moim obowiązkiem jako Ojca jest przygotowanie na drodze moich dzieci wszystkich środków do ich ocalenia. (24,80-81)

4 Zaprawdę powiadam wam, jeżeli się ludzie obecnego czasu nie oczyszczą ze swoich plam, które spowodowali w swoich Duszach, nadejdą siły natury jako moi heroldowie, aby ludzkości zapowiedzieć Mój Sąd i Moją Wspaniałość i oczyścić ich z wszelkich brudów.

5. Błogosławieni mężczyźni, kobiety i dzieci-którzy, gdy pojmą bliskość tego Sądu-będą wielbić Moje Imię czując, że nadszedł "Dzień Pana." Gdyż ich serca powiedzą im, że zbliża się koniec panowania zła. Powiadam wam, ci będą ocaleni dzięki swojej wierze, swojej nadziei i swoim dobrym uczynkom. Lecz jakże wielu z tych żyjących w tym dniu, będzie Bogu bluźnić! (64,67-68)

6. Raj pierwszych ludzi został zamieniony na "dolinę łez", lecz teraz jest on jeszcze tylko "doliną krwi". Dlatego dzisiaj-gdyż przyszedłem, aby wypełnić obietnicę daną Moim Uczniom-budzę ludzkość z jej duchowego snu i daję jej, aby ją ocalić Moją Naukę Miłości. Odszukuję Dusze mające przeznaczenie, aby w obecnym czasie swoimi czynami potwierdziły Moje Objawienie i Moje Słowo.

7.Kiedy te zjednoczą się poprzez Moich Naznaczonych i Moje Prawo, wówczas zostaną wstrząśnięte ziemia i gwiazdy, a na Niebie będzie dany Znak; gdyż w tym czasie Głos Pana będzie słyszalny z jednego krańca ziemi na drugi, a Jego Boski Duch otoczony przez Duchy Sprawiedliwych, Proroków i Męczenników będzie sądził świat duchowy i materialny Wtedy Czas Ducha Świętego osiągnie swoją pełnię. (26,43-44)

8. Wiele narodów upadło w głęboką przepaść zmaterializowania, a inne są bliskie tego, aby upaść; lecz ból ich upadku spowoduje, że obudzą się ze swojego głębokiego snu.

9. Są to narody, które po okresie świetności przeżyły upadek i zagłębiły się w ciemności bólu, bluźnierstw i nędzy. Dzisiaj nie jest to jeden naród, lecz cała ludzkość biegnąca naprzeciw śmierci i chaosowi.

10. Moją Sprawiedliwością będę doświadczał aroganckie narody. Przypomnijcie sobie Niniwę, Babilon, Grecję, Rzym i Kartaginę. W nich znajdziecie głębokie przykłady Boskiej Sprawiedliwości.

11. Kiedykolwiek ludzie chwytali za berło władzy i dopuszczali, aby ich serce wypełniło się bezbożnością, arogancją i bezsensownymi namiętnościami wciągając przez to narody w zwyrodnienie, Moja Sprawiedliwość zbliżała się, aby ogołocić ich z ich władzy.

12. Jednocześnie jednak zapalałem przed nimi pochodnię, oświetlającą drogę do uzdrowienia ich Duszy. Co stałoby się z ludźmi gdybym w momencie doświadczeń pozostawiał ich własnym siłom? (105,45-47)

13. Człowiek zapadał się duchowo w coraz większą przepaść, aż do tego stopnia, że się Mnie wyparł i o Mnie zapomniał-aż do Ekstremum zaprzeczenia samego siebie, poprzez to, że nie rozpoznał jądra swej istoty-swojego Ducha.

14. Tylko Moje Miłosierdzie będzie mogło ludziom oszczędzić bólu powtórzenia drogi, aby przyjść do Mnie. Tylko Ja jeden jestem w stanie w Swojej Miłości przygotować na drodze Moich dzieci środki, aby odkryły ścieżkę ocalenia.

15. W dniu, w którym wody potopu nie zakrywały więcej ziemi, sprawiłem, aby na firmamencie zajaśniała tęcza pokoju jako znak przymierza zawarty przez Boga z ludźmi.

16. Teraz powiadam wam: o ludzkości "Trzeciego Czasu", która jesteś tą samą, która przeszła przez wszystkie te doświadczenia, w których się oczyszczałaś: wkrótce przeżyjesz nowy chaos.

17. Lecz Ja przyszedłem żeby ostrzec wybrany przeze Mnie naród i ludzkość w całości tę, której dałem się poznać w obecnym czasie. Słuchajcie dobrze Moje dzieci: tu jest Arka, wejdźcie doniej, do tego zapraszam was.

17. Dla ciebie Arką, jest o Izraelu, postępowanie według Mojego Prawa. Każdy, kto w dniach największego cierpienia, w czasie najcięższych doświadczeń będzie postępował według Moich przykazań znajdzie się w obrębie Arki, będzie mocny i będzie odczuwał opiekę Mojej Miłości.

19. A całej ludzkości powiadam raz jeszcze: Arką jest Moje Prawo Miłości. Każdy zostanie uratowany, kto ćwiczy się w miłości i miłosierdziu do bliźniego i do siebie. (302,17-19o.)

20. Wciąż dawałem wam czas na przygotowanie się i dawałem do dyspozycji środki, aby was ocalić. Zanim zsyłałem wam Mój Sąd, aby na końcu jakiejś epoki albo odcinka czasu pociągnąć was do odpowiedzialności, objawiałem wam Moją Miłość, przez to, że was ostrzegałem, budziłem i nawoływałem do żalu, do poprawy i do Dobra.

21. Lecz gdy nadeszła godzina sądu, nie byłem więcej nastawiony, aby was zapytać, czy już żałowaliście, czy jesteście przygotowani, albo czy wciąż jeszcze tkwicie w źle i nieposłuszeństwie.

22. Mój Sąd nadchodził o postanowionej godzinie i ten, który w odpowiednim czasie umiał zbudować Arkę, zostawał ocalony. Lecz ten, który szydził, gdy mu była oznajmiana godzina sądu i który nie zrobił niczego dla swojego ocalenia, musiał zginąć. (323,51)

 

Władza i siła zła zostaną złamane

23. Ludzka miłość, nie stała się dotychczas tym, co byłoby priorytetem na świecie. Tak jak było od początku ludzkości, gwałt jest tym, który panuje i zwycięża. Ten, który kochał stawał się ofiarą zła.

24. Zło rozbudowało swoje królestwo na ziemi. Lecz właśnie w obecnym czasie przychodzę, aby Moją Broń przeciwstawić tym siłom, ażeby zostało ustanowione pomiędzy ludźmi królestwo Miłości i Sprawiedliwości.

25. Przedtem będę walczyć. Gdyż, aby dać wam Pokój Mojego Ducha, jest koniecznym abym prowadził wojnę i zniszczył całe zło. (33,32-33)

26. Ludzie dotrą na koniec własnej drogi i po tej samej będą wracać, podczas tego zbiorą owoce tego wszystkiego, co zasiali-jedyny sposób, który umożliwi powstanie w sercach skruchy. Gdyż ten, który nie rozpozna swoich uchybień, nie może niczego uczynić dla naprawy swoich błędów.

27. Nowy świat jest w przygotowaniu, wkrótce nadejdą nowe generacje; lecz przedtem muszą być zlikwidowane głodne wilki, aby owce nie stały się ich zdobyczą. (46,65-66)

28. Na ziemi rozprzestrzenił się trąd, który nie dotycząc ciała, zjada serce, niszczy wiarę i cnoty. Ludzie, okryci duchowymi łachmanami, żyją z dnia na dzień, sądząc, że nikt nie może odkryć ich nędzy, ponieważ, nie patrzy ponad to, co jest materią.

29. Lecz godzina Sumienia zbliża się, jest to tak samo, jakbyście powiedzieli Dzień Pana, albo Jego Sąd stoi przed drzwiami. Wówczas u jednego powstanie uczucie wstydu, a skrucha u innego.

30. Ci, którzy ten wewnętrzny głos odbiorą palący i nieubłagany, odczują w swoim wnętrzu ogień, który pochłania, niszczy i oczyszcza. Tym płomieniom Sądu nie oprze się, ani grzech, ani nic innego, co nie jest czyste. Tylko Duch jest w stanie je wytrzymać, gdyż jest On obdarzony Boską Siłą. Toteż On, gdy przejdzie przez ogień swojego sumienia, powstanie na nowo, oczyszczony ze swoich błędów,. (82,58-59)

31. Całe cierpienie spowodowane przez ludzkość zostanie zebrane w jednym kielichu, z którego będą pili ci, którzy się do niego przyczynili. A wówczas ci, którzy nigdy nie byli wstrząśnięci w obliczu bólu, będą się trząść i w swoim ciele i w swojej Duszy. (141,73)

32. Jest konieczne, aby Niebo, na krótki czas zostało dla wszystkich zamknięte i żeby się dopiero wtedy otworzyło, gdy jeden krzyk powstanie na ziemi, gdyż zostanie zrozumiane, że istnieje jeden jedyny Ojciec wszystkich istot.

33. Zaprawdę powiadam wam, poddam Sądowi i oczyszczę ten bratobójczy i egoistyczny świat, aż zobaczę powstającą na nim miłość i światło. Również tym, którzy dzisiaj prowadzą narody do zepsucia, tym, którzy obecnie sieją i rozpowszechniają wszystkie występki, którzy stworzyli królestwa niesprawiedliwości przydzielę zadanie zwalczenia pokus, zlikwidowania zepsucia i wyrwania z korzeniami drzewa zła. (151,14+69)

34.Używając wolnej woli człowiek wykrzywił drogę swojego rozwoju, aż zapomniał, od Kogo wyszedł: i dotarł do punktu, w którym wydają mu się obce cnoty, miłość, dobro, pokój, braterstwo, a za najnaturalniejsze i dozwolone uważa egoizm, występek i grzech.

35. Nowa Sodoma jest na całej ziemi i nowe oczyszczenie jest konieczne. Dobre nasienie zostanie ocalone i z niego utworzy się nowa ludzkość. Na żyznych polach nawodnionych łzami skruchy upadnie Moje nasienie, które będzie kiełkować w sercach nowej generacji, która będzie oddawała Panu wyższą formę czci. (161,21-22)

36. Dopuszczę, aby ludzka ręka przyniosła śmierć, zniszczenie i wojnę, ale tylko do określonych granic. Poza te granice ludzkie zaślepienie, jurysdykcja, zepsucie i dążenie do władzy nie będą mogły wyjść.

37. Wtedy przyjdzie Mój Sierp i z mądrością odetnie to, co wyznaczy Moja Wola. Gdyż Mój Sierp jest sam w sobie życiem, miłością i prawdziwą sprawiedliwością. Lecz, ty narodzie, czuwaj i módl się! (315,61-62)

38. Przedtem była ziemia doliną łez, teraz jest doliną krwi. Czym będzie jutro? Polem bitwy dymiących ruin, nad którymi przeszedł ogień sądu, który pochłonął grzech i obalił pychę pozbawionych miłości ludzi, ponieważ zaniedbali swoją Duszę.

39. Tak samo będą wyrzuceni ze Świątyni Mądrości handlarze nauki, gdyż zhańbili Prawdę. uprawiając lichwę ze Światłem. (315,61-62)

40. Pełne pychy wynoszą się wielkie narody, chwalą się swoją władzą, grożą światu swoją bronią, są dumne ze swojej inteligencji i swojej nauki nie będąc świadomymi kruchości stworzonego przez siebie fałszywego świata; gdyż słaby podmuch Mojej Sprawiedliwości wystarczy, aby zniknął ten sztuczny świat.

41. I to będzie własna ręka człowieka, która zniszczy swoje własne dzieło; będzie to jego rozum, który wynajdzie sposób zniszczenia tego, co poprzednio stworzył.

42. Zadbam o to, aby przetrwały tylko te ludzkie dzieła, które przyniosły człowiekowi " dobre owoce", aby w dalszym ciągu były używane dla dobra przyszłych generacji. Lecz w ogniu Mojego nieubłaganego Sądu zostanie zniszczone wszystko, co służy zepsutemu i egoistycznemu celowi.

43. Na ruinie świata stworzonego i zniszczonego przez materialistyczną ludzkość, wzniesie się nowy świat, którego fundamentem będzie doświadczenie, a celem będzie ideał jej duchowego rozwoju. (315,55-56)

Apokaliptyczne wojny, zarazy, plagi i zniszczenia

44. Żyjecie w czasach strachu, w których ludzie się oczyszczają, wychylając do dna kielich cierpienia. Lecz ci, którzy badali przepowiednie, wiedzieli już, że ponieważ narody się nie rozumieją, bezpośrednio bliski jest czas, w którym wszędzie będą wybuchały wojny,

45. Jeszcze nie pojawiają się wśród ludzi choroby i zarazy konfundujące naukowców. Lecz, gdy cierpienie wśród ludzi osiągnie szczytowy punkt będą oni jeszcze wciąż mieć siłę, aby krzyczeć "kara Boża"! Lecz Ja nie karzę, wy jesteście tymi, którzy się karzą, gdy omijacie Prawa rządzące waszą Duszą i waszym ciałem.

46.Kto wyzwolił i wyzwał siły natury, jeżeli nie nierozsądek ludzi? Kto sprzeciwił się Moim Prawom? Pycha naukowców! Lecz, zaprawdę powiadam wam, ten ból posłuży temu, aby wyrwać z korzeniami chwasty, które wyrosły w ludzkim sercu.

47. Pola pokryją się zwłokami, zginą również niewinni. Jedni zginą od ognia, inni od głodu, a jeszcze inni od wojny. Ziemia będzie się trzęsła, siły natury będą poruszone, góry wyrzucą lawę, a na morzach wzniosą się fale.

48.Dopuszczę, aby ludzie doprowadzili zepsucie aż do granic, do których pozwoli im ich wolna wola, aby oni -własnym dziełem przerażeni-poczuli w swojej Duszy, prawdziwą skruchę. (35,22-26)

49. Podczas szalejącego orkana zostanie wstrząśnięte drzewo nauki, a jego owoce spadną na ludzkość. Lecz kto wyzwolił łańcuch tych elementów, jeżeli nie człowiek?

50. Wprawdzie pierwsi ludzie również poznali cierpienie, aby obudzić się do rzeczywistości, aby stać się obudzonymi do światła Ducha i dopasować się do Prawa. Lecz świadomy i wykształcony człowiek obecnego czasu-jakże się mógł odważyć zhańbić Drzewo Życia? (288,28)

51. Na świecie będą wybuchały epidemie i duża część ludzkości zginie od nich. Wystąpią nieznane i rzadkie choroby, wobec których nauka będzie bezsilna.

52. Cały świat zostanie uwolniony od chwastów. Mój Sąd zlikwiduje samolubstwo, nienawiść i nienasyconą żądzę władzy. Pojawią się wielkie fenomeny natury.

53. Nacje zostaną spustoszone i znikną całe obszary lądu. Będzie to alarm wzywający wasze serca. (206,22-24)

Katastrofy ziemskie i w Naturze

54.Ludzkości, gdybyś wszystko to, co zużyłaś, aby prowadzić krwawe wojny spożytkowała na cele dobroczynne, byłaby twoja egzystencja wypełniona błogosławieństwami Ojca. Lecz człowiek użył zgromadzonych bogactw, aby siać zniszczenie, ból i śmierć

55.To, nie może być prawdziwe życie, jakie powinni prowadzić ci, którzy są rodzeństwem i dziećmi Boga. Ten sposób życia nie współbrzmi z tym Prawem, które zapisałem w waszym Duchu.

56. Aby wam uzmysłowić błędy, w jakich żyjecie, z ziemi będą eksplodowały wulkany, aby zniszczyć chwasty, będzie wybuchał ogień. Rozpętają się wichury, ziemia będzie się trząść, masy wody pochłoną całe połacie lądu i narody.

57.W ten sposób będą królestwa natury pokazywały człowiekowi swój sprzeciw. Odłączyły się one od niego, ponieważ człowiek zniszczył jeden po drugim porozumienie przyjaźni i braterstwa, które łączyło go z otaczająca naturą. (164,40-42)

58. Wiele nieszczęść spadnie na ludzkość; do zmian dojdzie w naturze, elementy będą uwalniać się z pęt: ogień będzie pochłaniał całe połacie lądu, masy wody i rzeki będą występowały z brzegów, doznają zmian morza.

59. Będą istniały obszary, które znikną pod wodą, a wychyną nowe lądy. Wiele stworzeń straci życie i zginą również istoty stojące niżej od człowieka. (11,77)

60.Siły natury czekają tylko na godzinę, aby przystąpić do szturmu i aby oczyścić i uszlachetnić ziemię. Im bardziej grzeszna i zarozumiała nacja, tym mocniej będzie ona dotknięta przez Mój Sąd.

61. Twarde i głuche jest serce tej ludzkości. Będzie koniecznością, aby przyszedł na nią kielich goryczy, aby odebrała głos Sumienia, Głos Prawa i Boskiej Sprawiedliwości. Wszystko to stanie się dla ocalenia i życia wiecznego Ducha. On jest tym, którego szukam. (138,78-79)

62. Ów potop, który oczyścił ziemię z ludzkich nieczystości, ów ogień, który spadł na Sodomę, znacie w dzisiejszych czasach jako podania. Pomimo to również w obecnym czasie przeżyjecie, jak ludzkość zostanie wstrząśnięta, gdy zatrzęsie się ziemia pod siłami powietrza, wody i ognia. Więc na nowo wysyłam wam Arkę, będącą Moim Prawem, aby ocalił się ten, który w nią wejdzie.

63. Nie wszyscy będą Mnie kochać, którzy w czasie doświadczeń powiedzą do Mnie "Ojcze, Ojcze", lecz tylko ci, którzy na swoich bliźnich ćwiczą Moją Miłość. Ci będą ocaleni. (57,61-62)

64.Nastanie nowy potop, który obmyje ziemię z ludzkiego zepsucia. Przewróci on ołtarze fałszywych bogów, zniszczy kamień po kamieniu fundamenty owej wierzy pychy i bezbożności i unicestwi każdą fałszywą naukę i każdą przewrotną filozofię.

65. Lecz ten potop nie będzie jak niegdyś tylko wodą; gdyż ręka ludzka wyzwoliła przeciwko sobie wszystkie elementy, zarówno widzialne jak i niewidzialne. Człowiek sam wydał na siebie wyrok, karze i sądzi sam siebie.
66.Królestwa Natury będą wołały o sprawiedliwość i rozpętując się sprawią, że znikną części powierzchni ziemi, stając się morzem, a morza znikną i na ich miejscu pojawi się ląd.
67.Wulkany będą wybuchać oznajmiając czas Sądu, a w całej naturze będzie silne poruszenie i wstrząsy.

68. Módlcie się abyście zachowali się jak dobrzy uczniowie, gdyż jest to czas, w którym rozprzestrzeni się w sercach Duchowa Trynitarno- Maryjna Nauka. (60,40-41)

69. Zniknie dwie trzecie powierzchni ziemi i zostanie tylko jedna jej część, aby być ucieczką dla tych, którzy przeżyją ten chaos. Przeżyjecie wypełnienie się wielu proroctw. (238,24)

70.Nie błądźcie; gdyż zanim zakończy się "Szósta Pieczęć", nastąpią wielkie wydarzenia: pełne znaczenia znaki dadzą gwiazdy, będzie jęk narodów, a trzy części tej planety znikną i zostanie tylko jedna, na której jako nowe życie wykiełkuje nasienie Ducha Świętego.

71. Ludzkość rozpocznie wówczas nowe istnienie, w jednej jedynej nauce, jedynej mowie i w zjednoczeniu jednym jedynym porozumieniem pokoju i braterstwa. (250,53)

72. Mówię do was o cierpieniu, na które zasłużyliście, które wciąż powiększacie, a które przeleje się, gdy nadejdzie godzina.

73. Ja nie dałbym nigdy Moim dzieciom takiego kielicha; lecz w Mojej Sprawiedliwości mogę jednak dopuścić, abyście zebrali owoce waszej złości, waszej pychy, waszej nierozwagi i przez to skruszeni powrócili do Mnie.

74. Ludzie wyzwali Moją Moc i Moją Sprawiedliwość, gdy swoją nauką zhańbili Świątynię Natury, w której wszystko jest harmonią- ich sąd będzie teraz nieubłagany.

75. Rozpętają się siły natury, kosmos będzie wstrząśnięty, a ziemia będzie drżeć. Wówczas przerażeni ludzie będą chcieli uciekać, lecz ucieczki nie będzie. Będą chcieli okiełznać rozpętane siły, lecz nie będą w stanie. Wówczas będą się czuli winni, a za późno żałując swojej arogancji i swojej nierozwagi, aby ujść karze, będą szukali śmierci. (238,15-17)

76. Gdyby ludzie znali Dary Ducha-jak ogromnie mogliby sobie ulżyć w cierpieniach! Lecz oni woleli pozostać ślepi lub gnuśni, ściągając na siebie największe cierpienie.

77. Moja Nauka powinna was oświecić, abyście sobie oszczędzili tego wielkiego cierpienia, które zostało zapowiedziane ludzkości przez proroków przeszłego czasu.

78. Tylko przez poprawę waszego życia możecie odnaleźć tę siłę lub umiejętność uwalniającą was od oddziaływania rozpętanych elementów. Lecz nie tylko wiara i modlitwa są bronią, które dają zwycięstwo nad ciosami losu i przeciwnościami życia: owej wierze i modlitwie musi towarzyszyć cnotliwe, czyste i dobre życie. (280,14-15+17)

79. Wkrótce nastanie czas wielkich wydarzeń na świecie. Ziemia będzie się trząść, a słońce wyśle na ten świat parząco-gorące promienie, które będą wypalać jego powierzchnię. Od bieguna do bieguna kontynenty zostaną doświadczone cierpieniem, cały okrąg ziemski zostanie oczyszczony i nie będzie istniało stworzenie, które nie odczuje surowości i pokuty.

80. Lecz po tym wielkim chaosie nacje odzyskają spokój, a siły natury uspokoją się. Po owej "sztormowej nocy", w której ten świat żyje, zaświeci tęcza pokoju, a wszystko powróci do swojego prawa, swojego porządku i harmonii.

81. Na nowo zobaczycie czyste niebo a pola żyznymi. Woda będzie niezmącenie płynąć i morze będzie spokojne. Będą owoce na drzewach i kwiaty na łąkach, a plony będą więcej niż obfite. Człowiek oczyszczony i zdrowy poczuje się znowu godny i będzie widział prostą ścieżkę swojego rozwoju i powrotu do Mnie.

82. Każdy będzie do gruntu czysty i uszlachetniony, aby być godnym przeżycia nadchodzącej nowej epoki. Gdyż nową ludzkość muszę zakładać na trwałych fundamentach. (351,66-69)

Sprawiedliwość Miłości i Miłosierdzie Boga

83.Zbliża się godzina, w której Sąd na świecie będzie w pełni odczuwalny. Każdy czyn, każde słowo i każda myśl zostaną odsądzone. Od możnowładców ziemi, którzy rządzą narodami do najmniejszego-wszyscy zostaną zważeni na Mojej Boskiej wadze.

84. Lecz nie pomylcie sprawiedliwości z zemstą, ani zadośćuczynienia z karą. Gdyż Ja tylko dopuszczam, abyście zebrali i jedli owoce waszego siewu, abyście po ich smaku i działaniu rozpoznali, czy są dobre czy złe, czy zasialiście dobro czy zło.

85. Poprzez ludzkie złe czyny wylana niewinna krew, smutek i łzy wdów i sierot, nędzarz, który cierpi głód i nędzę-wszyscy oni wołają o sprawiedliwość i Moja doskonała i czuła, lecz nieubłagana Sprawiedliwość na wszystkich zstąpi. (239-21-23)

86.Moja Sprawiedliwość spadnie na każde stworzenie i dotknie każdą ludzką istotę, tak jak przeszedł Anioł Pana nad Egiptem wykonując Moją Sprawiedliwość, podczas której tylko ci się uratowali, którzy oznakowali swoje drzwi krwią jagnięcia.

87. Zaprawdę powiadam wam, w obecnym czasie będzie każdy ocalony, kto czuwa i wierzy w to Słowo i w obietnice Zbawiciela, Baranka Bożego, który się ofiarował, aby was nauczyć się modlić i w doskonałej miłości wypełniać zadania na drodze waszej pokuty, gdyż Moja Krew jak płaszcz z miłości będzie wasz ochraniać. Lecz kto nie czuwa, kto nie wierzy, albo bluźni, ten, aby obudził się ze swojego letargu, będzie doświadczany,. (76.6-7)

88. Gdy przedostanie się do Mnie wołanie o pomoc wydobywające się z samego wnętrza ludzi, którzy Mi powiedzą: " Ojcze, Zbawicielu nasz przybądź do nas, bo giniemy", wówczas pozwolę im odczuć Moją obecność, objawiając i następny raz udowadniając im Moje nieskończone Miłosierdzie. (294,40)

89. Wasze normalnie przebiegające życie zostanie nagle poddane uderzeniom silnych sztormów. Lecz potem zabłyśnie w nieskończoności światło gwiazdy, której promienie pokoju, będą obdarzać światłem i spokojem, potrzebnymi inkarnowanemu Duchowi do rozmyślania nad Wiecznością. (87,52)

Działanie Sądu

90. Gdy z pozoru wszystko będzie się dla ludzkości wydawało stracone, śmierć zwyciężyła lub zło zatryumfowało, z ciemności wzniosą się istoty do światła. Powstaną one ze śmierci do prawdziwego życia i podniosą się z otchłani zepsucia, aby postępować według wiecznego Boskiego Prawa.

91. Nie wszyscy poznają tę przepaść, gdyż niektórzy dbając, aby trzymać się z daleka od tej wojny namiętności, ambicji i nienawiści, będą żyli tylko na skraju tej nowej Sodomy, a inni, którzy wiele grzeszyli w odpowiednim czasie zatrzymają się i przez rychłą skruchę i całkowite odnowienie, oszczędzą sobie wiele cierpienia i łez. (174,53-54)

92. Z tej całej moralnej i materialnej struktury ludzkości, nie " pozostanie kamień na kamieniu". Gdyż, aby na ziemi pojawił się "nowy człowiek"jest nieodzownym zlikwidowanie każdej hańby, zniszczenie każdego grzechu, a pozostawienie tylko tego, co zawiera dobre ziarno.

93. Blask światła Mojej obecności i Mojej Sprawiedliwości będzie uświadamiany sobie na całym okręgu ziemi, a w obliczu tego Światła przewrócą się obrazy bożków, tradycyjne nawyki popadną w niepamięć i zostaną zaprzestane bezowocne rytuały. (292,33-34)

94. Dla ocalenia ludzi pozostaną otwarte jedne jedyne drzwi-te Uduchowienia. Ten, kto chce się ocalić, będzie musiał pozbyć się swojej pychy, swojej fałszywej wielkości, swoich niskich namiętności swojego egoizmu.

95. Bardzo gorzki będzie ten kielich, który ludzie w tej wielkiej bitwie będą musieli wypić. Mimo to powiadam, błogosławieni ci, którzy z tego kielicha wypiją i jako oczyszczeni opuszczą ziemię. Gdyż, gdy powrócą na ten świat w innym ciele, ich przesłanie będzie przeniknięte światłem, pokojem i mądrością. (289,60-61)

96. Jeszcze nie nadeszły ostatnie walki ze swoją goryczą i ostatnie "tornada". Jeszcze nie nastąpiło wzburzenie wszystkich sił i chaos krążących atomów, aby po tym nadszedł letarg, wyczerpanie, smutek i obrzydzenie budzące pozór śmierci.

97. Lecz będzie to godzina, w której uwrażliwiony Duch odbierze wibrujące echo trąby, która z zaświatów obwieści, że do ludzi dobrej woli zbliża się królestwo życia i pokoju.

98. Od tego dźwięku powstaną "umarli", wylewając łzy skruchy, a Ojciec powita ich jako synów marnotrawnych, zmęczonych długą podróżą i wyczerpanych wielkimi walkami i opatrzy ich Ducha pocałunkiem miłości.

99. Od tego dnia będzie człowiek czuł odrazę do wojny. Wyrzuci ze swego serca nienawiść i złość, będzie prześladował grzech i rozpocznie życie zadośćuczynienia i odbudowy. Wielu poczuje się zainspirowanych światłem, którego przedtem nigdy nie widzieli i wyruszy, aby stworzyć świat pokoju.

100. Będzie to dopiero początek czasu Łaski, epoki pokoju.

101. Epoka kamienia została już daleko z tyłu. Czas nauki również przeminie i wówczas rozkwitnie pomiędzy ludźmi czas Ducha.

102. Źródło życia wyjawi wielkie tajemnice, aby ludzie mogli urządzić świat, będący mocny w nauce dobra w sprawiedliwości i miłości. (235,79-83)