XI. LUDZKOŚĆ

 
     
 

 

Rozdział 49.

Religia i sądownictwo

Żadna religia lub konfesja nie jest jedynie prawdziwa

1. Nie przychodzę, aby budzić pomiędzy ludźmi religijny fanatyzm;, Moja Nauka jest daleka od tego, żeby nauczać błędnych rzeczy; Ja pragnę poprawy, wiary, miłości bliźniego i uduchowienia. Fanatyzm jest ciemną opaską na oczach, jest niezdrową namiętnością, jest ciemnością. Czuwajcie, aby to złe nasienie nie wniknęło do waszego serca. Zastanówcie się nad tym, że fanatyzm czasem stwarza pozór miłości.

2. Zrozumcie, że ta ciemność w obecnym czasie doświadcza ludzkość. Rozpoznajcie, że chociaż pogańskie narody znikły z powierzchni ziemi i większa część tej ludzkości opowiada się za oddawaniem czci prawdziwemu Bogu, to ludzie Mnie, ani nie znają, ani nie kochają;, gdyż ich wojny, ich nienawiść i brak harmonii są dowodem na to, że jeszcze nie pozwolili Mi żyć w swoich sercach.

3. Do ciemności tego religijnego fanatyzmu i tych bałwochwalczych nabożeństw zbliżają się wielkie tornada, które oczyszczą duchowy kult tej ludzkości. Gdy dzieło to zostanie dokonane, wówczas w Nieskończoności zabłyśnie tęcza pokoju. (83,60-62)

4. Dopuściłem, aby na ziemi zaistniały religie, będące dla duszy drogami prowadzącymi do Boga. Każda religia, która uczy dobra i miłości i głosi miłosierdzie jest dobra, gdyż zawiera światło i prawdę. Gdy ludzie ograniczają się w nich i zamieniają to, co początkowo było dobre w złe, droga zatraca się pośród materializmu i grzechu.

5. Dlatego w obecnym czasie na nowo pokazałem wam Moją Prawdę, która jest drogą, esencją życia i Prawem, abyście tego Prawa, które jest latarnią i gwiazdą przewodnią, szukali poza formami i rytuałami, poza tym wszystkim, co ludzkie. Ten, kto Mnie tak będzie szukał, będzie spirytualistą. (197,10-11)

6. Nikt nie będzie stracony; jedni wcześniej dotrą drogą, którą wam wyznaczyłem, a inni podążający innymi drogami, później.

7. We wszystkich religiach może człowiek przyjąć naukę, jakiej potrzebuje, aby stać się dobrym. Lecz, gdy tego nie osiąga, wówczas obarcza winą wyznawaną religię, pozostając tym, kim zawsze był.

8. Wszystkie religie są drogami; jedne są doskonalsze niż inne, lecz wszystkie są ukierunkowane na dobro i starają się dojść do Ojca. W przypadku, gdy was coś w religiach, które znacie nie zadawala, to nie traćcie wiary we Mnie. Idźcie drogą miłości bliźniego, a znajdziecie zbawienie, gdyż Moja Droga jest rozjaśniona siłą Miłości. (114,43)

9. Religie są małymi drogami bocznymi, które prowadzą dusze do prawdziwej drogi, na której krok za krokiem mogą wspinać się w górę, aż do Mnie dojdą. Tak długo, jak długo na ziemi ludzie wyznają różne rodzaje religii, są oni podzieleni. Lecz, gdy raz znajdą się na drodze prawdy i miłości, zjednoczą się, będą jednością w tym jedynym Świetle; gdyż istnieje tylko jedna Prawda. (243,5)

10. Zjednoczenie religii nadejdzie, gdy ludzki duch wzniesie się ponad tradycje, przesądy i fanatyzm. Wówczas ludzie zjednoczą się duchowo w jednym jedynym nabożeństwie: nabożeństwie dobra, z miłości do Boga i bliźniego. Gdy to się stanie, ludzkość wkroczy w okres doskonalenia się. (187,43)

11. Duchowe rozczłonkowanie ludzkości spowodowane jest tym, że jedni używają jednej z gałęzi(drzewa Boskich Objawień), a inni gałęzi innej. Istnieje tylko jedno drzewo, natomiast jego gałęzi wiele. Lecz ludzie nie zechcieli w ten sposób pojmować Mojej Nauki i rozdzielają ich spory, pogłębiając różnice w poglądach. Każdy wierzy, że posiada Prawdę, każdy czuje się w Prawdzie. Lecz Ja powiadam wam, tak długo, jak długo będziecie kosztowali owocu jednej jedynej gałęzi, a pozostałe odrzucicie, nie dotrzecie do takiego poznania, że z Boskiego

Drzewa pochodzą wszystkie owoce, a pełną Prawdę przedstawia dopiero ich ogół.

12. Gdy mówię do was o tych prawdach, to nie uważajcie, że Mistrz ma na myśli zewnętrzne formy kultu różnych religii, lecz tylko leżącą u podstaw zasadę, na której każda z nich się opiera.

13. Obecnie daje się odczuwać silna wichura. Uderzenia jej wiatru spowodują, że pod wpływem wstrząsów z drzewa opadną przeróżne owoce, które będą skosztowane przez tych, którzy ich nigdy przedtem nie poznali.

14. W następstwie tego powiedzą: "jakże błędnie byliśmy prowadzeni i jak ślepi byliśmy-, gdy powodowani naszym fanatyzmem-odrzucaliśmy wszystkie owoce, które proponowali nam nasi bracia, tylko, dlatego, że były nam one nieznane!

15. Część Mojego Światła jest w każdej ludzkiej grupie, w każdej wspólnocie. Dlatego nikt nie może się szczycić posiadaniem całej Prawdy. Zrozumcie, więc: jeżeli pragniecie dalej wniknąć w jądro Wiecznego, jeżeli chcecie dostać się dalej, niż tam gdzie dotąd doszliście, wówczas musicie połączyć poznanie jednego, z tym drugiego, a w ten sposób ze wszystkimi innymi. Wówczas z tej harmonii wytryśnie przejrzyste i bardzo jasne Światło, którego, nie znalazłszy, dotychczas szukaliście na świecie.

16. "Kochajcie jeden drugiego" jest Moją Maksymą, Moim najwyższym Przykazaniem dla ludzi, niezależnie od wyznań wiary i religii.

17. Zbliżajcie się do siebie poprzez wypełnianie tego najwyższego Przykazania, a w każdym z was odnajdziecie Mnie obecnym. (129,36-41)

Wrogie nastawienie do rozwoju w religiach

18. Dla człowieka było ważniejsze jego ludzkie życie od jego duchowego życia, mimo że często uświadamiał sobie, że ludzkie jest przemijające, a duchowe wieczne. Jest to powodem tego, że chociaż uczynił postępy w swojej cywilizacji i swojej nauce, to duchowo zatrzymał się, a w swoich religiach pogrążył we śnie.

19. Popatrzcie na religie jedna po drugiej, a zobaczycie, że żadna nie wykazuje dowodów postępu, rozwoju, lub doskonalenia. Każda jest ogłaszana jako najwyższa Prawda;, lecz ci, którzy się za nią opowiadają, sądzą, że wszystko w niej znajdują i poznają, nie czyniąc żadnego wysiłku, aby się posunąć o krok na przód.

20. Boskie Objawienia, Boskie Prawo, Moja Nauka i Moje Obwieszczenia od początku uzmysławiały, że człowiek jest istotą poddaną rozwojowi. Dlaczego tej prawdy nie potwierdza i nie sprawdza żadna z waszych konfesji?

21. Powiadam wam: tylko taka Nauka, która budzi duszę, która zapala w niej światło, która ją wspiera i objawia jej to, co ona w sobie ukrywa, która ją za każdym razem podnosi, gdy ona się potknie i pozwala jej, nie przystawiając, kroczyć na przód, -tylko taka nauka jest inspirowana Prawdą. Lecz czyż nie jest to właśnie tym, co we wszystkich czasach objawiało wam Moje Pouczenie?

22. Pomimo tego, od dawna zatrzymaliście się duchowo, gdyż bardziej troszczyliście się o to, co dotyczyło waszego życia na ziemi, niż o to, co miało znaczenie dla waszej duszy. Lecz aby duchowości nie zrzec się całkowicie, tak ukształtowaliście wasze religie, żeby w najmniejszym stopniu nie przeszkadzały wam w załatwianiu waszych ziemskich obowiązków i prac.

23. Wówczas, gdy podążacie za tymi tradycjami, sądzicie, że jesteście w porządku wobec Boga, próbujecie uspokoić wasze Sumienie i wierzycie, że zapewniacie sobie wstęp do Królestwa Niebieskiego.

24. Jakaż nieświadomość, ludzkości! Kiedy wreszcie obudzisz się do rzeczywistości? Czy nie zauważacie, że gdy postępujecie według waszych obyczajów niczego Mi nie dajecie, a wasza dusza odchodzi z pustymi rękami?

25. Gdy opuszczacie wasze kościoły i powiadacie: "Właśnie spełniłem mój obowiązek wobec Boga" czynicie ogromny błąd, gdyż sądzicie, że Mi coś daliście, chociaż musicie wiedzieć, że wy Mi niczego dać nie możecie, natomiast wiele możecie ode Mnie otrzymać i wiele samym sobie podarować.

26. Wierzycie, że wypełnienie Prawa ogranicza się do tego, aby odwiedzać owe miejsca, a to jest następna wielka pomyłka. Gdyż te miejsca powinny być szkołą, gdzie uczeń ma uczyć się na później, Gdy znowu znajdzie się w codzienności, powinien wyuczoną lekcję zastosować w praktyce, co jest prawdziwym wypełnieniem Prawa. (265,22-27)

 

Stosunek pomiędzy religią i nauką

27. Od początku czasów Posłańcy Prawa i Nauki Ducha za przeciwników mieli naukowców. Pomiędzy oboma wybuchały wielkie walki i nadszedł czas abym Ja powiedział wam coś do tych sporów.

28. Stworzyłem ten świat, aby służył inkarnowanym duszom jako przejściowa ojczyzna. Lecz zanim ją zamieszkały, opatrzyłem je umiejętnościami Ducha, rozumu i woli.

29. Z góry wiedziałem o rozwoju i losie Moich stworzeń. Włożyłem w ziemię jej wnętrze, powierzchnię i atmosferę, wszystkie niezbędne elementy do podtrzymania, utrzymania, rozwoju i pokrzepienia ludzkiej istoty. Lecz aby człowiek mógł odkrywać tajemnice natury, jako źródła życia, sprawiłem, aby obudziła się jego inteligencja.

30. Tak zostały ludziom objawione początki nauki, do której wszyscy jesteście zdolni, chociaż zawsze istnieli ludzie, o większym uzdolnieniu, których misją było wydzieranie naturze tajemnic jej sił i elementów dla dobra i radości ludzkości.

31. Również wysłałem na ziemię wielkie duchy, aby objawiały wam nadnaturalne życie-to, które stoi ponad tą natura, poza nauką. Poprzez te objawienia stało się przeczuwane istnienie uniwersalnej, silnej, stwórczej, wszechmocnej i wszechobecnej Istoty, która dla człowieka po jego śmierci ma przygotowane życie, życie wieczne ducha.

32. Lecz ponieważ jedni przynieśli ze sobą duchowe misje, a inni misje naukowe, we wszystkich czasach podnosili się jedni przeciw drugim, religie i naukowcy, jako wrogowie w walce przeciwko sobie.

33. Dzisiaj powiadam wam, że materia i duch nie są przeciwstawnymi siłami: pomiędzy oboma powinna panować harmonia. Światłem są Moje Duchowe Objawienia i Światłem są również objawienia i odkrycia nauki. Lecz jeżeli usłyszeliście ode Mnie, że Ja często kwestionuję dzieło naukowców, to, dlatego, że wielu wykorzystało energię wcześniej nieznanych elementów i sił natury dla niegodziwych celów niszczenia, wrogości, nienawiści i zemsty, ziemskiego panowania i do nieograniczonego dążenia do władzy.

34. Mogę wam powiedzieć, że Mi sprawiało radość objawianie wielkich tajemnic dla dobra Mojej córki-Ludzkości, tym, którzy pełni respektu i pokornie wnikali do Mojego tajemnego skarbca.

35. Od początku świata nauka powodowała ludzkością, aby ta wkraczała na ścieżkę materialnego postępu, na której człowiek krok po kroku odnajdywał owoce nauki-jedne słodkie, a inne gorzkie.

36. Teraz jest czas, w którym musicie zrozumieć, że całe Światło jest przynależne Mojemu Duchowi, że wszystko, co jest życiem pochodzi od Mojej Boskości, gdyż Ja jestem tajemnym Skarbcem, Praźródłem i Początkiem całego Stworzenia.

37. Te walki Duchowego przeciwko naukowemu znikną z życia ludzi do tego stopnia, że Spirytualne zjednoczy się z nauką w jedno jedyne Światło, które aż do Nieskończoności rozjaśni ludzką drogę. (233,25-34)

 

Surowość i niesprawiedliwość ziemskiej sprawiedliwości

38. Przychodzę, aby znosić wasze błędne prawa, aby tylko takie wami rządziły, które są uformowane Moimi Przykazaniami i które są zgodne z Moją Mądrością. Moje Prawa są naznaczone miłością, a ponieważ pochodzą od Mojej Boskości, są niezmienne i wieczne, podczas, gdy wasze są przemijające, a czasem okrutne i egoistyczne.

39. Prawo Ojca składa się z Miłości, z Dobra i jest jak balsam dający pociechę i podnoszący grzesznika, aby on mógł znieść zadośćuczynienie za swoje uchybienia. Prawo Miłości Ojca zawsze proponuje temu, który wykroczył, wspaniałomyślną okazję do moralnej odnowy, podczas gdy wasze prawa całkowicie przeciwnie, tego, który wykroczył, jak również często niewinnych i słabych, poniża i karze.

40. W waszym sądownictwie istnieje surowość, zemsta i brak miłosierdzia. Prawo Chrystusa pełne jest czułej mocy przekonywania, nieskończonej sprawiedliwości i najwyższej prostolinijności. Wy sami jesteście swoimi sędziami, Ja natomiast jestem waszym niezmordowanym Obrońcą, lecz musicie wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje zapłaty za waszą niesprawiedliwość: jeden miłością, drugi cierpieniem.

41. Wybierajcie sami, wciąż jeszcze cieszycie się darem wolności woli. (17,46-48)

42. Ja jestem Boskim Sędzią, który nigdy nie wydaje cięższego wyroku, niż samo uchybienie. Jakże wielu z tych, którzy się przede Mną oskarżają odnajduję czystymi. Natomiast jakże wielu, trąbiących o swojej czystości znajduję zepsutymi i winnymi.

43. Jakże niesprawiedliwe jest ludzkie sądownictwo! Jakże wiele ofiar złych sędziów pokutuje za obce przewinienia! Jakże wielu niewinnych ujrzało jak zamykają się przed ich oczami więzienne kraty, podczas gdy winowajcy chodzili na wolności wlokąc za sobą swój niewidoczny ciężar kradzieży i przestępstw. (135,23-3)

44. Ponieważ ludzkie prawo jest niedoskonałe, wasze więzienia są pełne ofiar, a miejsca kaźni zostały splamione krwią niewinnych. Ach, jakże wielu widzę na świecie przestępców cieszących się wolnością i poważaniem i jakże wielu przestępcom postawiliście pomniki, aby czcić ich pamięć!

45. Gdybyście mogli zobaczyć te istoty wtedy, gdy one żyją w Duchowym Świecie i w ich duszach wznosi się światło! Zamiast nonsensownych i niepotrzebnych honorów wysłalibyście im Modlitwę, aby ich pocieszyć w ich ciężkim żalu. (159,44-4)

 

Aroganckie faryzeuszostwo człowieka

46. Miłość powinna być tą, która wami kieruje, abyście stali się prawdziwymi posłańcami Boskiego Pocieszenia. Gdyż wy, którzy nie wpadliście w żadną przepaść, zawsze jesteście szybcy w obwinianiu i w sądzeniu. Osądzacie swoich bliźnich bez najmniejszego współczucia, a to nie jest Moją Nauką.

47. Gdybyście wy zanim osądzicie, zbadali siebie samych i swoje błędy-zapewniam was, wasz osąd byłby bardziej współczujący. Uważacie tych, którzy są w więzieniach, za złych, a tych, którzy znajdują się w szpitalach postrzegacie jako nieszczęśników. Trzymacie się od nich z daleka, nie uświadamiając sobie, że oni są godni, aby wejść do Królestwa Mojej Miłości. Nie chcecie pomyśleć o tym, że również oni mają prawo do odbierania słonecznych promieni, które zostały stworzone, aby wszystkim stworzeniom, bez jakiegokolwiek wyjątku ofiarowywać życie i ciepło.

48. Ci ludzie zamknięci w miejscach pokuty często są lustrem, w którym ludzie nie chcą się przeglądać, ponieważ wiedzą, że obraz, który im to lustro pokaże w wielu przypadkach będzie oskarżeniem. (149,51-53)

 

Ziemskie sądownictwo jako konieczne zło

49. Istniejące na ziemi sądownictwo wciąż jeszcze nie wykazuje sprawiedliwych dróg. Mogę zobaczyć brak miłosierdzia, brak zrozumienia i twardość serca. Lecz każdy otrzyma jeszcze swój doskonały osąd.

50. Dopuściłem do tych doświadczeń i tak długo, jak długo człowiek nie będzie wypełniał Mojego Prawa, tak długo jak będzie odwracał się od postępowania według jego przykazań, będzie na ziemi istniał ktoś, kto będzie uginał jego serce i go więził.

51. Gdybyście wypełniali Prawo, nie byliby na ziemi potrzebni żadni sędziowie, nie istniałyby żadne kary, nie potrzebowalibyście żadnych rządów. Każdy ustanawiałby własne postępowanie, a wszyscy byliby rządzeni przeze Mnie. Wszyscy bylibyście inspirowani Moim Prawem i wasze postępowanie byłoby zawsze dobroczynne, miałoby na celu uduchowienie i miłość.

52. Lecz ludzkość wpadła w głębokie przepaście: niemoralności i przestępstwa, grzech opanował ludzkie serca i to są następstwa: musicie wypijać gorzkie kielichy, musicie cierpieć upokorzenia od tych ludzi, którzy chociaż są waszymi braćmi, mają władzę na ziemi

53. Lecz bądźcie pokorni, wytrzymujcie sądy z cierpliwością, myślcie o tym, że Ja jestem doskonałym Sędzią. (341,53)