IX NAUKI BOSKIEJ MĄDROŚCI

 
     
 

Rozdział 37.

Prawidłowe zrozumienie Biblijnych tekstów

Interpretacja Biblijnych Słów i Obietnic

 

1. Ludzie poświecili się badaniu starych testamentów, przy czym łamią sobie głowy podczas zgłębiania i interpretacji Proroctw i Obietnic. Spośród nich do Prawdy zbliżyli się najbardziej ci, którzy odnaleźli duchowy sens Moich Nauk. Gdyż ci, którzy uparcie trzymają się ziemsko-materialnej interpretacji, a nie rozumieją, lub nie chcą poszukać duchowego sensu Moich Objawień, będą musieli przeżyć pomyłki i rozczarowania, jakie ucierpiał Naród Żydowski, gdy przyszedł Mesjasz, którego on sobie w inny sposób wyobrażał i oczekiwał, niż pokazała Go rzeczywistość.

2. Zniknie całkowicie, aby ustąpić prawdziwemu poznaniu, błędne wyobrażenie, które w Pierwszym Czasie, ludzie wyrobili sobie o Mojej Sprawiedliwości. Ostatecznie Boska Sprawiedliwość będzie rozumiana jako Światło, które wypływa z doskonałej Miłości istniejącej w waszym Ojcu.

3. Ten Bóg, którego ludzie uważali za mściwego i nieprzejednanego, będzie odbierany z głębi serca jako Ojciec, który, za obelgi od swoich dzieci, daje przebaczenie, jako Ojciec, który łagodnie przekonuje grzesznika, jako Sędzia, który zamiast skazać tego, który ciężko zawinił, daje mu nową okazję do ocalenia.

4. Jakże wielu niedoskonałości przypisywali Mi ludzie w swojej niewiedzy, gdyż uważali Mnie za zdolnego do odczuwania gniewu, chociaż gniew jest wyłącznie ludzką słabością! Gdy Prorocy mówili do was o Bożym Świętym Gniewie, to Ja teraz wam powiadam, że ten zwrot macie interpretować, jako Boską Sprawiedliwość.

5. Ludzie Pierwszego Czasu nie zrozumieliby innego sposobu wyrażania, ani niepohamowani i rozpustnicy nie wzięliby poważnie, upomnień Proroków, gdyby ci nie mówili w tej formie. Było niezbędne, aby inspiracja Moich Posłańców została wyrażona w słowach, które zrobiłyby wrażenie na mózgu i sercu tych ludzi, o tylko niewielkim duchowym rozwoju. (104,11-14)

6. Pisma Pierwszego Czasu przekazały historię Narodu Izraelskiego i przechowały imiona jego dzieci, jego sukcesy i jego błędy, jego dzieła Wiary i jego słabości, jego wspaniałość i jego upadki, aby ta Księga opowiadała każdej nowej generacji o rozwoju tego Narodu w jego oddawaniu czci Bogu. Ta Księga przekazała zarówno imiona Patriarchów kochających cnoty i sprawiedliwość, wzory siły w Wierze, jak również imiona Proroków, Wizjonerów przyszłości, przez których usta Pan zawsze przemawiał, gdy widział swój Naród na skraju niebezpieczeństwa. Również przekazała ona imiona zepsutych, zdrajców i nieposłusznych, gdyż każdy przypadek jest nauką, a czasem alegorią.

7. Gdy mieszkałem pomiędzy ludźmi jako Jezus, czyniłem użytek z esencji tych Pism, z idei owych dzieł, tylko wtedy, gdy było to konieczne, aby przekazywać Moją Naukę;, Tego, co było materialne i pozbawione treści nie pochwalałem nigdy. Czy nie przypominacie sobie, że wspomniałem o sprawiedliwym Ablu, że chwaliłem cierpliwość Hioba i przypomniałem o mądrości i wspaniałości Salomona? Czy nie przypominałem podczas wielu okazji o Abrahamie i nie mówiłem o Prorokach i nie powiedziałem w odniesieniu do Mojżesza, że nie Przyszedłem, aby znieść Prawo, które on odebrał, lecz, aby je wypełnić? (102,31-32)

8. Musicie studiować Boskie Objawienia, które dawałem wam we wszystkich czasach, musicie zrozumieć obrazową mowę, w jakiej było do was mówione, w ten sposób musicie uwrażliwić swoje duchowe zmysły, abyście rozpoznali, które słowo jest Słowem Boga, a które ludzkim, a przez to odkryli treść Moich Wskazówek.

9. Tylko z duchowego stanowiska będziecie mogli odnaleźć prawidłową i odpowiadającą prawdzie interpretację Mojego Słowa, zarówno tego, które wysłałem przez Proroków, jak i tego, które otrzymaliście w spadku po Jezusie, lub Tego Słowa, które daję wam poprzez pośrednictwo Przekazicieli Słowa Trzeciego Czasu.

10. Gdy ta ludzkość raz odnajdzie prawdziwą treść Prawa, Nauki, Przepowiedni i Objawień, odnajdzie w odniesieniu do swojego bytu, to, co najpiękniejsze i najgłębsze.

11. Wówczas poznają ludzie rzeczywistą sprawiedliwość, a ich serce będzie miało przeczucie prawdziwego Nieba; wówczas będziecie również wiedzieli, czym jest pokuta, oczyszczenie i zadośćuczynienie. (322,39-42)

12. Pisma przeszłych czasów mogłyby wam to wszystko objawić, co Ja wam dzisiaj powtarzam;, lecz człowiek odważył się sfałszować Moją Prawdę, aby ją sfałszowaną rozprzestrzeniać. I tak macie teraz ludzkość chorą na duszy, zmęczoną i osamotnioną.

13. Dlatego poprzez Moich Nosicieli Głosu daje się słyszeć wołanie do przebudzenia się, gdyż Ja nie chcę abyście wpadali w pomyłki. (221,14-15)

14. Jeżeli Pisma Moich Uczniów, poprzez które Moje Słowo odziedziczyliście w Drugim Czasie dostały się w wasze ręce sfałszowane, to Ja zdziałam, że wy rozpoznacie, które są prawdziwymi Słowami Jezusa. Wasz Duch rozpozna te, jako fałszywe, które nie są zgodne z Boskim Koncertem Mojej Miłości. (24,19)

15. Człowiek nigdy nie był pozbawiony Moich Objawień, które są Światłem Ducha;, lecz on miał obawy przed ich zgłębianiem. Teraz pytam was:, co możecie wiedzieć o Prawdzie i o Wieczności, jeżeli duchowości uparcie schodzicie z drogi?

16. Przyjrzyjcie się materialistycznym interpretacjom, jakie, daliście Moim Objawieniom Pierwszego i Drugiego Czasu, chociaż mówią one tylko o Boskim i Duchowym. Zobaczcie jak mylicie materialną naturę z naturą duchową, z jakim brakiem poważania zamieniacie głębokie w powierzchowne i wysokie w niskie. Lecz dlaczego to uczyniliście? Ponieważ w pragnieniu uczestniczenia w Dziele Bożym, szukaliście sposobu postępowania, aby Moją Naukę dopasować do waszego ziemskiego życia, do waszych, najczęściej leżących wam na sercu, ludzkich wygód. (281,18-19)

17. W obecnym czasie sprawię, aby Nauka, którą dałem wam w Drugim Czasie, a której wielu nie pojęło, a inni o niej zapomnieli, została przez wszystkich zrozumiana i poza tym, aby była przestrzegana na podstawie Moich Nowych Wskazówek. (92,12)

18. Światło Ducha Świętego schodzi do was;, lecz dlaczego przedstawiacie Mnie w postaci Gołębicy? Owe obrazy i symbole nie mają być więcej czczone przez Moich nowych Uczniów.

19. Zrozum Narodzie Moją Naukę: w owym Drugim Czasie podczas chrztu Jezusa zamanifestował się Mój Święty Duch w postaci Gołębicy, gdyż ten ptak swoimi skrzydłami przypomina powiew Ducha, jego białość mówi o czystości, a w jego delikatnym i łagodnym spojrzeniu leży odbicie niewinności.

20. Jak można było tym niewykształconym ludziom, uczynić Boskie zrozumiałym, jeżeli nie wzięłoby się do pomocy kształtu istot, które były im znane w ich świecie?

21. Chrystus, który w tym momencie do was mówi był przedstawiany jako Baranek, a nawet Jan w ten sposób zobaczył Mnie swojej Proroczej Wizji. Powodem tego wszystkiego jest to, że gdy szukacie Mnie w każdym Moim Dziele, zawsze w całym Stworzeniu znajdziecie Obraz Sprawcy Życia. (8,1-3)

22. Kiedyś powiedziałem do was, że: Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty sknera wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj powiadam wam, że owe serca muszą uwolnić się z samolubstwa i muszą praktykować na swoich bliźnich czynną miłość bliźniego, aby ich dusza mogła przejść wąską ścieżką zbawienia. Nie jest niezbędnym, uwolnienie się od posiadłości i majątków, tylko od egoizmu. (62,65)

23. Obecnie odbudowuję Świątynię, na którą się powołałem, gdy powiedziałem do Moich Uczniów patrzących z podziwem na Świątynię Salomona: "Zaprawdę powiadam wam, z niej nie pozostanie kamień na kamieniu, lecz Ja w trzy dni odbuduję ją znowu."

24. Przez to chciałem powiedzieć, że ten zewnętrzny kult, jakby nie wydawał się ludziom wspaniały, zniknie z serc ludzi, a na jego miejscu zbuduję prawdziwą Duchową Świątynię Mojej Boskości. Teraz jest Trzeci Czas to znaczy Trzeci Dzień, w którym zakończę odbudowę Mojej Świątyni. (79,4)

25. Bóg nie ma postaci, gdyż gdyby ją posiadał, byłby ograniczoną istotą, taką jak ludzka, a wtedy nie byłby Bogiem.

26. Jego Tronem jest Doskonałość, Sprawiedliwość, Miłość, Mądrość, Siła Sprawcza i Wieczność.

27. Niebo jest najwyższym szczęściem, jakie osiąga dusza w swoim udoskonalaniu się, gdy w mądrości i miłości wzniesie się tak wysoko, że uzyska taki stopień czystości, którego nie osiągnie więcej żaden grzech i żadne cierpienie.

28. Kiedy Moi Prorocy mówili o Duchowym Życiu, czasami czynili to poprzez ludzkie formy wyrazu i znane wam przedmioty.

29. Prorocy widzieli trony, takie jak ziemskich królów-księgi, istoty o ludzkim kształcie, pałace z obwieszonymi ścianami, świecznik, baranka i wiele innych postaci. Lecz dzisiaj musicie pojąć, że wszystko to zawierało tylko alegorię, symbol, Boską Przenośnię, Objawienia, które dla was musiało być wyrażone w obrazowej formie, gdyż innej, wyższej nie byliście w stanie zrozumieć.

30. Teraz nadszedł czas, abyście prawidłowo interpretowali treść wszystkich Moich Przypowieści i Pouczeń, które objawiłem wam poprzez alegoryczne obrazy, aby ich znaczenie wniknęło do waszego ducha, a znikła forma alegorii.

31. Gdy dojdziecie do takiego poznania, wasza Wiara będzie prawdziwa, gdyż wtedy wybudujecie ją na Prawdzie.

32. Jeżeli wszyscy wezwani pospieszyliby do Pańskiego Stołu, gdzie został wyłożony posiłek, który odżywia duszę, to byłby on w pełni zajęty;, lecz nie wszyscy zaproszeni przyszli.

33. Jest właściwością człowieka niedocenianie dobroczynności Boga i dlatego ujrzeliście jak wielu braci, gdy ich wzywaliście, was odrzuciło.

34. Lecz powiadam wam tych niewielu, którzy usiądą do Mojego Stołu i którzy będą Mnie wytrwale słuchali, aby się ode Mnie uczyć, będą tymi, którzy ludzkim masom podadzą do wiadomości Wielkość Mojego Słowa i treść tej Nauki, która wezwie ludzi do odbudowy świata, który dotarł do swojego końca, ustępując miejsca bardziej świetlanemu i wyższemu. (285,33-35)

 

Objawienie Jezusa przez Jana Apostoła

35. Wszystko zostało zapisane w znajdującej się w Bogu, Księdze Siedmiu Pieczęci, istnienie, której zostało ludzkości objawione poprzez Apostoła i Proroka Jana.

36. Treść tej Księgi objawił wam tylko Boski Baranek, gdyż, ani na ziemi, ani w Niebie nie istniał sprawiedliwy duch, który mógłby wyjaśnić głębokie tajemnice Miłości, Życia i Sprawiedliwości Boga. Lecz Baranek Boży, którym jest Chrystus, zdjął pieczęcie, które zamykały Księgę Życia, aby objawić jej treść swoim dzieciom. (62,30)

37. Jeżeli Janowa Księga Mądrości przez jednych została uznana za nieprzeniknioną tajemnicę, a przez innych postrzegana przez błędną interpretację, to jest to spowodowane tym, że ludzkość nie osiągnęła jeszcze koniecznego uduchowienia do rozumienia tego, co jest tam przedstawione; i Ja mogę wam powiedzieć, ze nawet nie było rozumiane przez tego Proroka, któremu zostało to dane.

38. Jan słyszał i widział, a gdy zostało mu polecone zapisanie tego, natychmiast usłuchał;,lecz zrozumiał, że było to Przesłanie dla ludzi, którzy przyjdą długi czas po nim. (27,80-81)

39. Kiedy skierują ludzie swoją uwagę na to, co pisemnie pozostawił Mój ukochany Uczeń?

Dziwny jest sposób, w jaki jest napisane jego Objawienie, tajemniczy jego sens, w nieskończoność głębokie jego słowa. Kto mógłby je zrozumieć?

40. Ludzie, którzy zaczynają interesować się Objawieniem Jana, zagłębiają się w nim, interpretują, obserwują i studiują. Niektórzy zbliżają się nieco do prawdy, inni sądząc, że odgadli treść Objawienia ogłaszają to całemu światu;, inni są skonfundowani, albo zbyt zmęczeni, aby badać dalej, odmawiając ostatecznie całemu Przesłaniu jakiejkolwiek Boskiej Treści

.41. Uczniowie Trzeciego Czasu, teraz powiadam wam, że jeżeli rzeczywiście odczuwacie pragnienie wejścia w tę Świętość i poznania właściwej idei owych Objawień, musicie się obeznać z Modlitwą od Ducha do Ducha- z właśnie taką, jaką na swoim wygnaniu Jan praktykował.

42. Najpierw musicie zrozumieć, że Boskie Objawienie, chociaż przedstawione ziemskimi obrazami i postaciami, w całości mówi o duchowym życiu(duszy) ludzi, o jej rozwoju, walkach, pokusach i upadkach, jej hańbie i nieposłuszeństwie. Mówi ono o Mojej Sprawiedliwości, Mojej Mądrości, Moim Królestwie, o Moich dowodach Miłości i Moim komunikowaniu się z ludźmi, o ich obudzeniu się, odnowie i ostatecznie o ich uduchowieniu.

43. Objawiam wam tam duchową podróż ludzkości podzieloną na odcinki czasu, abyście lepiej zrozumieli rozwój duszy.

44. A wiec Uczniowie-ponieważ Objawienie dotyczy waszego duchowego życia, jest słuszne, abyście je studiowali i postrzegali z duchowego punktu widzenia;, gdyż, jeżeli zechcecie je interpretować na podstawie ziemskich wydarzeń wpadniecie w błędy, tak jak wielu innych.

45. Co prawda wiele ziemskich zdarzeń ma związek z wypełnianiem się tego Objawienia i będzie też miało w przyszłości. Lecz powinniście wiedzieć, że zawarte są tam zdarzenia i znaki również postacie, obrazy i przykłady, które powinny wam pomóc w zrozumieniu Mojej Prawdy i w wypełnieniu waszego przeznaczenia; wzniesienia was do Mnie drogą czystości Ducha z duszą, której świetlany przykład pozostawił Mój Uczeń Jan, wyprzedzając ludzi tysiące lat w dialogu ze swoim Panem, od Ducha do Ducha. (309,47-51)