Powt�rne Przyj�cie Chrystusa - OBJAWIE� CZAS TRZECI  
     
 

Rozdzia� 1

W oczekiwaniu ponownego przyj�cia Chrystusa

Wprowadzenie w �wi�te Wydarzenie

1. Na pocz�tku czas�w �wiatu brakowa�o mi�o�ci. Pierwsi ludzie byli daleko od tego, aby odczuwa� i rozumie�, t� Bosk� Si��, t� Esencj� Ducha, pocz�tek ca�ego Stworzenia.

2. Wierzyli w Boga, ale przyznawali Mu tylko w�adz� i sprawiedliwo��. Bosk� mow� rozumieli poprzez si�y natury, dlatego te� uwa�ali; �e je�eli zachowuj� si� one �agodnie i przyja�nie, to Pan zgadza si� z ludzkim dzia�aniem, natomiast w rozp�tanych �ywio�ach widzieli, objawiaj�cy si� im w tej formie gniew Boga.

3. W sercach ludzkich wytworzy�o si� wyobra�enie przera�aj�cego Boga, kt�ry nosi� w sobie z�o�� i poczucie zemsty. Tote�, gdy uwa�ali, �e Boga obrazili, to w nadziei zjednania Go sobie, sk�adali Mu ofiary i ca�opalenia.

4. Powiadam wam, �e owe ofiary nie wynika�y z mi�o�ci do Boga, lecz to, co powodowa�o spo�ecze�stwami, aby �w haracz oddawa� by�a obawa przed Bosk� Sprawiedliwo�ci� i strach przed kar�.

5. Boskiego Ducha nazywali po prostu Bogiem, ale nigdy Ojcem lub Mistrzem.

6. Dopiero Patriarchowie i pierwsi prorocy byli tymi, kt�rzy zacz�li ludziom uzmys�awia�, �e B�g by� wprawdzie Sprawiedliwo�ci� - tak, ale doskona�� sprawiedliwo�ci�, gdy� przede wszystkim by� Ojcem, kt�ry jako Ojciec wszystkie swoje stworzenia kocha�.

7. Krok po kroku powoli, w�drowa�a ludzko�� drog� do swego duchowego rozwoju, kontynuowa�a pielgrzymk�, zmienia�a epoki z jednej na drug� i poprzez objawienia, jakie jej B�g w ka�dym okresie czasu dawa�, poznawa�a nieco z Boskich tajemnic.

8. Pomimo tego, cz�owiek nie osi�gn�� pe�nego poznania Boskiej mi�o�ci, gdy� ani nie kocha� Boga naprawd� jak Ojca, ani nie potrafi� odczuwa� w swoim sercu mi�o�ci, jak� mu Pan we wszystkich czasach okazywa�.

9. By�o konieczno�ci�, aby S�owo przyj�o dla ludzi dotykalne i widzialne cia�o, aby ci wreszcie dowiedzieli si� jak bardzo i w jaki spos�b B�g ich kocha�.

10. Nie wszyscy rozpoznali w Jezusie obecno�� Ojca, jak�e te� mogli Go rozpozna� w Jezusie skromnym, wsp�czuj�cym i pe�nym mi�o�ci nawet dla tych, kt�rzy Go obra�ali. Uwa�ali Boga za silnego i dumnego wobec swoich wrog�w, dla obra�aj�cych Go, os�dzaj�cego i strasznego.

11. I tak jak wielu to s�owo odrzuci�o tak te� uwierzy�o mu wielu, owemu s�owu, kt�re dociera�o do wn�trza serca. �w spos�b, kt�ry potrafi� uzdrawia� przez jeden pieszczotliwy dotyk, jedno spojrzenienie niesko�czonego wsp�czucia, jedno s�owo nadziei. Owo ojcowskie wskazanie, kt�re b�d�c obietnic� nowego �wiata, �ycia pe�nego �wiat�a i sprawiedliwo�ci, nie mog�o zgasn�� w wielu sercach tych, kt�re zrozumia�y, �e �w Boski cz�owiek by� prawd� Ojca, Bosk� Mi�o�ci�, Tego, kt�rego ludzie nie znali i dlatego nie mogli kocha�. Nasienie owej Najwy�szej Prawdy zosta�o na zawsze zasiane w sercu ludzko�ci. Siewc� by� Chrystus, jeszcze wci�� piel�gnuj�cy sw�j zasiew. Wkr�tce zbierze On swoje owoce, aby si� nimi nieustaj�co radowa�. W�wczas nie powie ju� w swoim S�owie: " jestem g�odny " albo " jestem spragniony ", gdy� wreszcie b�d� Go jego dzieci kocha�, tak jak On je od Pocz�tku kocha�.

13. Kto m�wi do was, uczniowie o Chrystusie? On Sam.

14. To Ja jestem, "S�owo", kt�re, na nowo do ciebie m�wi, ludzko�ci. Rozpoznajcie Mnie, nie w�tpcie o Mojej obecno�ci z powodu marno�ci, w jakiej si� pokazuj�. We Mnie nie mo�e by� �adnej wynios�o�ci.

15. Rozpoznajcie Mnie po mojej �wczesnej drodze przez �wiat, przypomnijcie sobie, �e tak samo pokornie umar�em, jak si� urodzi�em i �y�em. (296,4-16)

Nadzieje i oczekiwania

16. Po Moim odej�ciu w Drugim Czasie, z generacji na generacj�, by�o oczekiwane Moje Powt�rne Przyj�cie pomi�dzy tymi, kt�rzy zachowali wiar� we Mnie. Z rodzic�w na dzieci by�a przekazywana Boska obietnica i Moje S�owo utrzymywa�o �yw� t�sknot� za prze�yciem Mojego powrotu.

17. Ka�da generacja s�dzi�a, �e jest t�, kt�ra otrzyma �ask� spe�nienia S�owa Pana.

18. I tak jak mija� czas, tak przemija�y generacje i z serc Moja Obietnica, by�a coraz bardziej usuwana a� zapomniano czuwa� i modli� si�. (354,4-5)

19. �wiat podlega sprawdzianowi, narody czuj� ca�y ci�ar spadaj�cej na nie Mojej Sprawiedliwo�ci, a Moje �wiat�o, M�j G�os, kt�ry was wzywa, jest odczuwany przez ca�� ludzko��.

20. Ludzie czuj� Moj� obecno��, wyczuwaj� M�j uniwersalny, spadaj�cy i spoczywaj�cy na nich promie�. Odczuwaj� Moj� obecno�� nie znaj�c tego Dzie�a, nie s�ysz�c Mojego S�owa i wznosz� ku Mnie swoje dusze, aby zapyta�: "Panie, w jakim czasie �yjemy? Te nieszcz�cia i cierpienia, kt�re dotkn�y ludzi, co one oznaczaj�, Ojcze? Czy� nie odbierasz skargi tego �wiata? Czy� nie powiedzia�e�, �e znowu przyjdziesz? Wi�c kiedy przyjdziesz, o Panie? I w ka�dej grupie wiernych we wszystkich wsp�lnotach religijnych, wznosi si� duch Moich dzieci i one szukaj� Mnie, prosz� Mnie, pytaj� i oczekuj� Mnie. (222,29)

21. Ludzie pytaj� Mnie i m�wi� Mi: "Panie, je�eli istniejesz, dlaczego nie objawiasz si� mi�dzy nami, chocia� w innych czasach zst�powa�e� a� do naszego ziemskiego �wiata? Dlaczego nie przychodzisz dzisiaj? Czy nasza bezbo�no�� jest tak wielka, �e wstrzymuje Ci� ona przed przyj�ciem nam z pomoc�? Wci�� szuka�e� zagubionych, �lepych, tr�dowatych- teraz jest �wiat ich pe�en. Czy� nie wzbudzamy ju� wi�cej Twego wsp�czucia?

22. Do swoich aposto��w powiedzia�e�, �e do ludzi powr�cisz i �e dasz Znak Twego Przyj�cia, kt�ry teraz s�dzimy, �e widzimy. Dlaczego nie ukazujesz nam Swego Oblicza?

23. Sp�jrzcie, tak ludzie czekaj� na Mnie, nie czuj�c, �e jestem mi�dzy nimi. Jestem przed ich oczami, a oni nie widz� Mnie; M�wi� do nich, a oni nie s�ysz� Mojego g�osu; a kiedy Mnie wreszcie na jedno mgnienie oka zobacz�, wypieraj� si� Mnie. Lecz Ja w dalszym ci�gu daj� o Sobie �wiadectwo i tych, kt�rzy pok�adaj� we Mnie nadziej�, b�d� nadal oczekiwa�.

24. Lecz, zaprawd�, znaki Mojego Objawienia w tym czasie by�y ogromne, ju� sama krew ludzka strumieniami p�yn�ca i nas�czaj�ca ziemi�, donosi�a o Mojej obecno�ci w�r�d was jako, Ducha �wi�tego. (62,27-29)

25. Nikt nie powinien by� moj� obecno�ci� zaskoczony. Ju� przez Jezusa zawiadomi�em was o znakach, kt�re b�d� zapowiada�y Moj� manifestacj�, jako Ducha Prawdy. R�wnie� powiedzia�em wam, �e Moje przyj�cie b�dzie si� odbywa�o w Duchu, aby nikt nie oczekiwa� manifestacji materialnej, kt�ra nigdy nie nast�pi.

26. Przyjrzyjcie si� narodowi �ydowskiemu, kt�ry wci�� czeka na Mesjasza oczekuj�c Go w formie, w jakiej On nie przyjdzie, gdy� Ten prawdziwy, ju� w�r�d nich by�, a oni Go nie poznali.

27. Ludzko�ci, czy chcesz nie uzna� Mojego nowego Objawienia, aby Mnie dalej oczekiwa�, na miar� swojego wyobra�enia, a nie zgodnie z tym, co Ja ci obieca�em. (99,2 )

28. �wiat nie ma oczekiwa� nowego Mesjasza. Tak jak wam obieca�em ponownie przyj��, tak da�em wam do zrozumienia, �e Moje przyj�cie b�dzie duchowe; lecz ludzie nie potrafili si� przygotowa�, aby Mnie przyj��.

29. W�wczas ludzie w�tpili, �e B�g mo�e si� ukrywa� w Jezusie, gdy� uwa�ali Go za takiego samego cz�owieka jak wszyscy inni i tak tylko, jak ktokolwiek nic nieznacz�cego. Pomimo tego, p�niej, ze wzgl�du na pot�ne dzie�o Chrystusa, ludzie doszli do przekonania, �e w tym Cz�owieku, kt�ry na �wiecie urodzi� si�, wzrasta� i umar�, by�o S�owo Boga. Lecz w dzisiejszym czasie wielu ludzi tylko wtedy przytakn�oby mojemu przyj�ciu, gdybym tak jak w Drugim Czasie, przyszed� jako cz�owiek.

30. Dowody na to, �e przychodz� w Duchu i w ten spos�b si� ludzko�ci objawiam, pomimo �wiadectw, nie przez wszystkich zostan� uznane, gdy� materializm b�dzie, na oczach niekt�rych, jak ciemna przepaska.

31. Jak�e wielu chcia�oby Chrystusa jeszcze raz zobaczy� na �wiecie cierpi�cego i otrzyma� od Niego cud, aby uwierzy� w Jego obecno�� lub istnienie. Lecz powiadam wam, �e na tym �wiecie nie b�dzie �adnego ���bka wi�cej, kt�ry ujrzy Mnie urodzonego jako cz�owieka, ani nast�pnej Golgoty, kt�ra Mnie ujrzy umieraj�cego. Teraz b�d� wszyscy ci, kt�rzy powstan� do prawdziwego �ycia czuli Mnie rodz�cego si� w ich sercach, jak r�wnie� ci, kt�rzy zatwardziale tkwi� w swoich grzechach, b�d� Mnie odczuwali w sercach umieraj�cego. (88,27-29)

32. Sp�jrzcie, jak wielu ludzi w tym czasie studiuje Pisma z przesz�o�ci, rozmy�la nad Prorokami i pr�buje poj��, dan� przez Chrystusa, Obietnic� Swojego Powrotu.

33. Pos�uchajcie jak m�wi�: " Mistrz jest blisko"-" Pan tutaj ju� jest", lub " On wkr�tce przyjdzie", i dodaj�: " Znaki jego powrotu, s� jasne i oczywiste"

34. Jedni szukaj� i wo�aj� Mnie, inni czuj� Moj� obecno��, a jeszcze inni przeczuwaj� Moje nadej�cie w Duchu.

35. Ach, �eby te� ju�, we wszystkich tych, istnia�o pragnienie zrozumienia, �eby wszyscy ci, mieli po��danie poznania Najwy�szej Prawdy! (239,68-71)

36. Patrzcie, jak ludzie we wszystkich konfesjach i sektach, czas, �ycie i wydarzenie zg��biaj� w nadziei odkrycia znak�w, zapowiadaj�cych Moje Przyj�cie. S� to nie�wiadomi, kt�rzy nie wiedz�, �e Ja si� ju� od d�u�szego czasu objawiam i �e rodzaj tych objawie� wkr�tce si� sko�czy.

37. Ale powiem wam r�wnie� i to, �e wszyscy ci, kt�rzy Mnie z tak� t�sknot� oczekuj�, gdyby prze�yli spos�b i rodzaj, w jakim si� objawiam, pewnie by Mnie odrzucili.`

38. Do nich dotr� tylko �wiadectwa, i poprzez te b�d� mogli jednak uwierzy�, �e Ja by�em po�r�d moich dzieci.

39. R�wnie� i wy oczekiwali�cie Mnie wewn�trznie z niecierpliwo�ci�; lecz Ja wiedzia�em, �e wy Mnie rozpoznacie i do Moich pracownik�w tego czasu nale�e� b�dziecie. (255,2-4)

 

Biblijne obietnice

40. W Moim Objawieniu przez Jezusa zapowiedzia�em wam przyj�cie Ducha �wi�tego, i ludzie s�dzili, �e chodzi o jakie� B�stwo, kt�re- przez nich nie rozpoznawalnie- znajduje si� w Bogu, nie mog�c zrozumie�, �e gdy m�wi�em o Duchu �wi�tym, to m�wi�em do was o Jedynym Bogu, kt�ry przygotowywa� czas, w kt�rym, poprzez ludzki rozum, b�dzie Si� wam objawia�.

41. Dlaczego mia�by by� ktokolwiek zaskoczony, w obliczu Mojego nowego Objawienia?

Zaprawd�, powiadam wam patriarchowie Starego Czasu mieli ju� wiedz� o przyj�ciu tego Wieku i jasnowidze innych epok Go widzieli, a i prorocy zapowiadali Go.

42. Gdy Moim uczniom og�asza�em Moje Powt�rne Przyj�cie i powiadomi�em ich o rodzaju i sposobie tego przyj�cia, w�wczas min�o ju� wiele czasu od dania wam tej obietnicy.

43. Teraz macie przebieg tego czasu przed oczami, tu spe�niaj� si� te przepowiednie, kt� mo�e by� tym zaskoczony? (12,97-99)

44. Poniewa� wiedzia�em, �e tylko troch� zag��bicie si� w Moj� Nauk� i przewidzia�em pomy�ki, kt�re podczas wyk�adania Mojego Objawienia, dostan� si� do niego, zapowiedzia�em Moje Powt�rne Przyj�cie, poprzez to, �e wam powiedzia�em, �e przy�l� wam Ducha Prawdy, aby On, wam wiele tajemnic wyja�ni� i to obja�ni�, czego nie zrozumieli�cie.

45. Gdy� w j�drze Mego proroczego S�owa, powiadomi�em was, �e w tym czasie, nie przyjd� jak, na g�rze Synaj, po�r�d b�yskawic i grzmot�w, ani te� nie zostan� cz�owiekiem, aby Moj� Mi�o��, Moje S�owa ucz�owieczy�, tak jak, w "Drugim Czasie", lecz, �e Promie� Mojej M�dro�ci przyjdzie do waszego Ducha, zaskoczy wasz rozum �wiat�em inspiracji i do drzwi waszego serca zawo�a g�osem, kt�ry wasz Duch zrozumie. Te przepowiednie i obietnice wype�niaj� si� w�a�nie teraz.

46. Wystarczy�oby si� wam tylko troch� przygotowa�, aby zobaczy� Moje �wiat�o i odczu� obecno�� Mojego Ducha - Tego samego, kt�ry wam by� zapowiadany- �e przyjdzie was poucza� i odkrywa� prawd�. (108,-22-23)

47. Jest wielu, kt�rzy z boja�liwo�ci albo z braku pilno�ci nie rozwin�li si� i post�puj� wed�ug Prawa Moj�esza, nie uznaj�c przyj�cia Mesjasza, i s� te� inni, kt�rzy chocia� wierz� w Jezusa, nie oczekuj� jednak obiecanego Ducha Pocieszyciela. Teraz przychodz� po raz trzeci, a oni Mnie nie oczekiwali.

48. Anio�y zapowiedzia�y to Objawienie, a ich wo�anie wype�ni�o przestw�r. Czy rozpoznali�cie je? Jest to duchowy �wiat, kt�ry do was przyszed�, aby potwierdzi� Moj� obecno��. Wszystko, co zosta�o napisane, wype�ni si�. Zniszczenie, kt�re zosta�o wywo�ane, zwyci�y pych� i zarozumialstwo cz�owieka i ten- zrobiwszy si� pokornym -b�dzie Mnie szuka� i nazywa� Ojcem. (179,38-39)

49. W tamtym czasie powiedzia�em wam nast�puj�co: "To, co wam powiedzia�em, to nie jest wszystko, czego was musz� nauczy�. Aby�cie wszystkiego si� dowiedzieli, musz� najpierw odej�� i przys�a� wam Ducha Prawdy, aby On wam wszystko to, co powiedzia�em i uczyni�em, wyja�ni�. Obiecuj� wam w czasach do�wiadcze� Pocieszyciela". Lecz owym Pocieszycielem, owym Obja�niaj�cym, jestem Ja sam, kt�ry powraca, aby was o�wieci� i pom�c wam zrozumie�, pouczenia przesz�e i te nowe, kt�re teraz przynosz�. (339,26)

50. W m�dro�ci jest uzdrawiaj�cy balsam i pociecha, kt�rych wyczekuje wasze serce. Dlatego ongi� obieca�em wam Ducha Prawdy jako Ducha Pocieszyciela. Lecz jest konieczno�ci� posiada� wiar�, aby w drodze nie utkn��, ani nie czu� strachu w obliczu do�wiadcze�.

Wype�nione znaki

51. Niewielu jest ludzi, kt�rzy rozpoznaj� znaki, �e rozpocz�� si� nowy Czas i �e Ja obecnie ludzko�ci duchowo si� objawiam. W swojej wi�kszo�ci po�wi�caj� �ycie i starania materialnemu post�powi i w tej bezwzgl�dnej i czasem krwawej walce o osi�gni�cie swoich cel�w, �yj� jak �lepi, trac� kierunek, nie wiedz�c wi�cej, do czego maj� d��y�, nie mog�c dostrzec jasnego �wiat�a nowej jutrzenki i nie u�wiadamiaj�c sobie znak�w, s� daleko od tego, aby sobie przyswoi� wiedz� Moich Objawie�.

52. Ci ludzie bardziej uwierzyli w nauki i s�owa ludzkie ani�eli w Objawienia, kt�rych Ja im poprzez wszelkie czasy udziela�em. (93,27-28)

52. Czy�by�cie czekali na to, �e wam Ojciec w Swojej sprawiedliwo�ci jeszcze wi�ksze znaki ze�le ni� te, kt�re krok w krok zauwa�acie, aby�cie poczuli i uwierzyli, �e jest to przepowiedziany czas Mojego Przyj�cia jako Ducha Prawdy? Ach wy ludzie ma�ej wiary! Teraz zrozumiecie, uczniowie, dlaczego czasem wam m�wi�, �e M�j g�os, jest g�osem wo�aj�cego na pustyni, gdy� nie ma nikogo, kto by go us�ysza� i naprawd� bra� pod uwag�.

53. Aby wszyscy ludzie na ziemi mogli uwierzy� w prawd� tego Przes�ania, sprawi�em, aby owe w starym czasie przepowiedziane znaki by�y odczuwalne na ca�ym kr�gu ziemi-przepowiednie, kt�re m�wi�y o Moim Powrocie.

54. Dlatego ludzie, gdy ta Dobra Nowina dotrze do narod�w, b�d� wszystko to, co by�o do nich w Starym Czasie m�wione, sprawdza� i bada� i z rado�ci� stwierdz�, �e wszystko, co w odniesieniu do Mojego Powrotu by�o zapowiedziane i obiecane, wiernie si� wype�ni�o, tak jak przystoi Temu, Kt�ry ma jedn� Wol�, jedno S�owo i jedno Prawo. (251,49)

55. W "Drugim Czasie" zapowiedzia�em Aposto�om Moje nowe Objawienie i gdy si� Mnie zapytali, jakie znaki �w czas b�d� zapowiada�y, zapowiedzia�em im jeden po drugim, jak r�wnie� dowody, kt�re ode Mnie dostan�.

56. Wszystkie Znaki, co do ostatniego pojawi�y si�, oznajmia�y one, �e to jest przepowiedziany przez Chrystusa Czas i Ja pytam was:, Je�eli to duchowe objawienie, w kt�rym pozwalam wam bra� udzia�, nie by�oby prawd�- to, dlaczego Chrystus (w formie oczekiwanej przez wiernych) nie pojawi� si�, chocia� znaki si� zi�ci�y? A mo�e wierzycie, �e kusiciel, aby was oszuka�, ma w�adz� nad ca�ym Stworzeniem i nad si�ami natury?

57. Ja ostrzeg�em was ongi�, aby�cie nie dali si� uwie�� fa�szywym prorokom, fa�szywym Chrystusom i fa�szywym zbawcom. Lecz dzisiaj powiadam wam, �e inkarnowany Duch na podstawie swojego rozwoju, swojej wiedzy i do�wiadczenia jest na tyle �wiadomy, �e nie jest �atwo mu jako �wiat�o ofiarowa� ciemno��, mimo �e ma ona te� du�o blichtru do dyspozycji

58. Dlatego powiedzia�em wam: zanim �lepo wierz�c oddacie si� tej drodze, sprawdzajcie tak du�o jak tylko chcecie! Poznajcie, �e to S�owo jest dane dla wszystkich i �e Ja nigdy �adnej jego cz�ci nie zastrzeg�em tylko dla okre�lonych ludzi. Zobaczcie� w tym dziele nie ma �adnych ksi��ek, w kt�rych stara�bym si� przed wami jak�� nauk� ukrywa�.

59. Lecz powiedzia�em wam te� w owym "Drugim Czasie", poprzez usta Mojego Apostola Jana:, "Gdy kto� M�j G�os us�yszy i otworzy drzwi, przyb�d� do niego, aby dzieli� z nim posi�ek, a on ze Mn�." Jak r�wnie� uczy�em was przypowie�ci o Pannach , aby�cie sobie w tym czasie wzi�li to do serca. (63,79-80)

60. Poniewa� znaki i plagi nast�pi�y, a Ja ani w Synagodze ani w jakim� ko�ciele nie ukaza�em si� - czy nie przeczuwa �wiat, �e nie mog�c wykroczy� przeciwko Mojemu S�owu, musz� si� obecnie w jakim� miejscu objawia�? (81,41)